Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Matriční úřad Senomaty vede matriční knihy pro městys Senomaty a dále pro obec Pšovlky (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.).

Matriční činnost je upravena

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

Změna jména a příjmení

Základní informace

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popř. zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Podmínky a postup řešení

 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení nezletilého se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

Dotčené instituce

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V Senomatech agendu změny jména a příjmení vyřizuje:
Úřad městyse Senomaty, oddělení matrika, Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty.

ÚŘEDNÍ HODINY

 • Po 8.00 – 11.30 12:30 – 17:00 hod.
 • St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě je nutno předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny,
 • rodný list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky,
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství),
 • doklad o registrovaném partnerství (vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list).

Správní a jiné poplatky

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši:

 • 100 Kč – za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,
 • 1 000 Kč – při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatek se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti, nejpozději před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popř. jmen, nebo příjmení.

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Návazné činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Právní předpisy

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita