Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Matriční úřad Senomaty vede matriční knihy pro městys Senomaty a dále pro obec Pšovlky (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.).

Matriční činnost je upravena

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

Manželství - oddací list

Základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaveny na stejnou úroveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

Občanský sňatek

Uzavírá se před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městyse Senomaty nebo,
 • starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v obci: Pšovlky.

Církevní sňatek

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem oprávněné církve, a to před osobou pověřenou touto církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou. Správní poplatek za vydání Osvědčení k církevnímu sňatku se neplatí.

Sňatek v cizině

Před konáním sňatku v cizině je třeba vyřídit si na matrice podle místa svého trvalého pobytu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců ode dne vydání. K jeho vystavení je nutné předložit:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání Vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními, se informujte na matrice úřadu.

Za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti se platí správní poplatek.

Doba a místo

Den pro uzavírání sňatku určený Zastupitelstvem městyse Senomaty je:

a) Senomaty - každá sobota v sudém kalendářním týdnu (vyjma situace, kdy na uvedený den připadne státní svátek). Tento den je umožněno snoubencům s trvalým pobytem na území ČR uzavřít manželství na sále kulturního domu v Senomatech bez jakýchkoliv nadstandardních služeb, tedy i bez jakýchkoliv poplatků. 

b) Pšovlky - každý čtvrtek v sudém kalendářním týdnu (vyjma situace, kdy na uvedený den připadne státní svátek). Tento den je umožněno snoubencům s trvalým pobytem na území ČR uzavřít manželství na Obecním úřadě Pšovlky  bez jakýchkoliv nadstandardních služeb, tedy i bez jakýchkoliv poplatků. 

Časy konání obřadů jsou po dohodě. Dohodnutá doba začátku obřadu je závazná. Je vhodné dostavit se na místo 15 minut před stanovenou dobou, kdy matrikářka snoubence a svatební hosty přivítá a sdělí jim informace k průběhu obřadu.

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou zastupitelstvem městyse. Za povolení konání svatby mimo určený den (Senomaty - každá sobota v sudém kalendářním týdnu, Pšovlky - každý čtvrtek v sudém kalendářním týdnu) hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 500 Kč. 

Uzavření manželství mimo určené místo

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě mimo místo určené zastupitelstvem městyse. Ta povolení konání svatby mimo určené místo (Senomaty - sál kulturního domu v Senomatech, Pšovlky - na Obecním úřadě Pšovlky) hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 500 Kč.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Sňatek MIMO URČENÉ MÍSTO

Pro zadání předběžné rezervace termínu je nutno dostavit se na matriku. O rezervaci termínu lze požádat i osobně nebo telefonicky.

Sňatek NA URČENÉM MÍSTĚ

Pro závaznou rezervaci termínu svatebního obřadu na určeném místě je nutná osobní návštěva na matrice. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Dotčené instituce

Jde-li o občanský sňatek, snoubenci se obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá vybrané místo k uzavření manželství.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností a následně na matriční úřad, který snoubencům vystaví Osvědčení k církevnímu sňatku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městyse Senomaty, oddělení matrika, Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty.

ÚŘEDNÍ HODINY

 • Po 8.00 – 11.30, 12:30 – 17:00 hod.
 • St 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.

Termín sňatku bude snoubencům závazně rezervován po předložení všech potřebných dokladů, jimiž snoubenci prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Termín sňatku lze s matričním úřadem domluvit nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství (včetně předložení všech potřebných dokladů).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list).

Informace o uzavření manželství s cizincem a potřebných dokladech:

Správní a jiné poplatky

a/ správní poplatky:

 • 3000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky,
 • 2000 Kč – uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky,
 •  500 Kč – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

b/ poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu:

 •  500 Kč – uzavření manželství v jiný den než stanovilo Zastupitelstvo městyse Senomaty.
 •  500 Kč - uzavření manželství na jiném místě než stanovilo Zastupitelstvo městyse Senomaty.

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Žádost a doklady je potřeba předložit v dostatečné lhůtě před uzavřením manželství, aby mohla být zkontrolována jejich platnost a správnost, minimálně 14 dnů před uzavřením manželství a s ohledem na případnou obsazenost zvoleného termínu svatby.

Další účastníci

Svědci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědci se prokáží platným průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Tlumočník

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Seznam tlumočníků je k dispozici na adrese: www.justice.cz

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Návazné činnosti

Při uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu, popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz,
 • potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • oddací list.

Právní předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita