Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 4/2004, Požární řád

.

Obecně závazná vyhláška
Obce Senomaty
č. 4/2004
Požární řád obce Senomaty

Obec Senomaty na základě usnesení zastupitelstva ze dne 25.11.2004 vydává „Požární řád obce“ ve formě obecně závazné vyhlášky jakožto právního předpisu obce v oblasti její samostatné působnosti, podle §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 
Úvodní ustanovení
Požární řád Obce Senomaty upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Senomaty.
Čl. 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Senomaty v čele se starostou obce, která plní v samostatné působnosti a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou požární ochrany.
(3) K zabezpečení úkolů podle odst. 1, Zastupitelstvo obce Senomaty:
a) projednává stav požární ochrany v obci minimálně jednou za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu, velitele jednotky SDH Obce Senomaty. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.
Čl. 3 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného záchranného systému 150, 155, 158 a 156 a systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl.6.

Čl. 4 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec na základě „Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Senomaty“, schválené zastupitelstvem obce dne 25.11.2004, zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Senomaty (dále jen JSDH obce Senomaty). Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH obce Senomaty jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví na svoji zbrojnici, v areálu budovy č.p. 24, nebo jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 5 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah.
a) přirozené
1.Senomaty Rakovnický potok
Senomatský rybník
2.Hostokryje Hostokryjský rybník
Hostokryjský potok
b) umělé
1. Senomaty - hydrantová soustava
2. Nouzov - hydrantová soustava

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 4 a jednotce HZS Středočského kraje, územní odbor Kladno, základna Rakovník.

Čl. 6 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“
a) Obecní úřad Senomaty, Senomaty 55, tel. 313 540 375 
b) V místních částech – Senomaty, č.p. 126 p. Zdeněk Tomek 313 540 366 
Nouzov – č.p. 31, pan Tomáš Valer, tel. 313 540 340 
Hostokryje, č.p. 12, pan Ladislav Naihaipl, tel. 313 540 435 
(2) Fyzická osoba (občan) může dále využít místa pro hlášení požáru, kterými jsou veřejné telefonní stanice nacházející se na území obce Senomaty.
Čl. 7 
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu pro JSDH obce Senomaty se provádí:
a) aktivací svolávacího zařízení sirény v budově č.p. 24 v Senomatech a v budově č.p. 3 
v Hostokryjích
b) místním rozhlasem
Čl. 8 
Poplachový plán kraje
Rozdělení zasahujících jednotek požární ochrany v obci, v závislosti na vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.
Čl. 9 
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2004

Ladislav Engelthaler v.r., místostarosta obce Mgr. Tomáš Valer, v.r. starosta obce
Vyvěšeno: 10.11.2004
Sejmuto:25.11.2004

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 13:14
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:58

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita