Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Strategie rozvoje městyse Senomaty

Strategie rozvoje městyse Senomaty  

ke stažení_Strategie rozvoje městyse Senomaty: (9.11 MB)

Strategie rozvoje městyse Senomaty nebo také Program obnovy vesnice byl pro městys Senomaty vypracován v roce 1999. Nejnovější aktualizací prošel v roce 2007. Program obnovy i jeho aktualizace byly schváleny zastupitelstvem městyse.              

Strategie rozvoje městyse Senomaty


A. Shrnutí současného  stavu

Poloha a velikost:

            Městys Senomaty s počtem 1 155 obyvatel náleží do kategorie malých sídel. Skládá se ze 4 sídel: Senomaty (900),  Nouzov (135), Hostokryje (104) a Brant (16). 

            Městys se nachází ve vzdálenosti do 6 km od Rakovníka a zejména hlavní sídlo nese znaky typického příměstského bydlení. Ostatní sídla si dosud zachovala venkovský charakter.

            Krajina na území městyse má narušenou ekologickou stabilitu vzhledem k intenzivnímu velkoplošnému zemědělskému hospodaření. Snížila se retenční schopnost krajiny v hospodaření s vodou. Nízké zastoupení lesních ploch, téměř žádné vodní plochy a srážkový stín Krušných hor zapříčiňují rok od roku stále výraznější sucha a poklesy hladiny spodní vody. Je výrazně snížena biodiverzita rostlinných i živočišných druhů. Počty volně žijících zvířat jsou minimální.

 

Dopravní obslužnost :

je vyhovující   -1 linka městské autobusové dopravy – S,N,H
                       - 2 linky meziměstské autobusové dopravy - S
                       - vlaková zastávka v Senomatech (Rakovník – Bečov)
                       - vlaková zastávka na Brantu (Rakovník – Mladotice)

Výrazná je zde orientace na Rakovník a využívání jeho nabídky služeb a pracovních míst.

Je zde střední školství i nabídka možností zájmových činností pro děti. Do Rakovníka se dojíždí i za sportem.

 

Bydlení:

            Pro všechna sídla městyse je typická bohatá a dobře udržovaná veřejná zeleň, vytvářející příjemné  prostředí  pro bydlení.

            Na relativně dobré úrovni je v Senomatech základní občanská vybavenost. Nachází se  zde Základní škola I. stupně a Mateřská škola. Dále je zde k dispozici Kulturní centrum v těsném spojení s restaurací, vedle ÚM, s prostorným kulturním sálem, vinárnou, pódiem, to vše vybavené pro konání kulturních a společenských akcí. Na Nouzově a v Hostokryjích  jsou také k dispozici  kulturní a společenské sály - pro místní aktivity, v případě Hostokryj bez pohostinského zázemí.

            V Senomatech jsou  k dispozici obchody se základním zbožím ( potraviny, řeznictví, cukrárna, drogerie, JEDNOTA) a nabídka dalších podnikatelských aktivit a služeb (kadeřnictví, květiny, klempířství, stavební střešní materiály, autodoprava, topenář – voda – plyn, servis elektro, autoopravna, PEKAS, POLYGLASS, zednictví, truhlářství, tesařství).

            V posledních letech procházejí Senomaty poměrně intenzivním rozvojem. V hlavním sídle byl vybudován vodovod, dokončena je již i splašková kanalizace. Na Nouzově, Hostokryjích a v Brantu byl vystavěn vodovod. Na Nouzově právě probího poslední etapa stavby kanalizace. V roce 2017 by se kanalizace měla začít budovat v Hostokryjích.

            Téměř u konce je výstavba 59 rodinných domků v lokalitě Na Vyhlídce mezi Senomaty a Nouzovem.  Z další zasíťováných stavebních parcel v lokalitě Na Hradišti je již 18 prodáno a probíhá zde výstavba RD, na prodej jsou poslední 2 parcely. Možnosti k výstavbě budou v blízké budoucnosti i na Nouzově. V Hostokryjích jsou v rámci připravovaného ÚP také vytipovány vhodné lokality k výstavbě RD. Situaci ohledně jejich zasíťování komplikuje soukromé vlastnictví pozemků.

 

Společenský život:

            Nebývalý rozvoj zaznamenaly Senomaty i ve společenské a kulturní oblasti. Rekonstrukcí prošel kulturní sál i sociální zařízení KC. Kromě místních akcí se zde nyní  mohou a také pořádají  akce regionálního charakteru (např. taneční kurzy). To vše je podmíněno velmi  aktivním a kreativním přístupem ÚM a zejména starosty.

            Navzdory tomu všemu lze sledovat malou aktivitu části místního obyvatelstva k dění v obci. Objevuje se také vandalství. Jednou z příčin může být i  malá pozornost, věnovaná volnočasovým aktivitám dětí zejména po jejich odchodu ze  4.třídy a tím i místní ZŠ, kdy  na ně přestanou působit jakékoliv výchovné vlivy zvenčí. Lze konstatovat, že škola  jako tradiční centrum vzdělanosti a kultury v obci, má jen malý vliv na spoluutváření místní občanské společnosti.  

 

Turistický ruch:

            Z pohledu turistického ruchu a rekreace mají všechna sídla zajímavou historii. Senomaty jsou první průjezdnou obcí za Rakovníkem na hlavní cyklotrase Rakovník – Jesenice. Zatím nemají zpřístupněné žádné památky a zajímavosti, svým návštěvníkům ale umožňují občerstvení na dobré úrovni. V Senomatech se odděluje vedlejší cyklotrasa, směřující přes Nouzov na Přílepy. Hostokryje zatím stojí stranou.  Nouzov a Hostokryje si zároveň dosud uchovávají vhodné podmínky pro chalupaření – typicky venkovský charakter sídel.

 


 

 

Městys Senomaty

Sídla:      Senomaty, Nouzov, Hostokryje, Brant

 

SWOT Analýza – společná

 

I. Velikost a poloha sídla, dopravní obslužnost a dostupnost, životní  prostředí

Silné stránky

 1. 1 155 obyvatel celkem - v rámci Rakovnicka i DSO patří k větším a významnějším obcím

 2. Více sídelních útvarů - příměstská obec Senomaty (900) se  3 přidruženými sídly venkovského charakteru Nouzov (135), Hostokryje (104), Brant (16)

 3. Vzájemná vzdálenost sídel do 3 km, Senomaty a Nouzov propojeny novou výstavbou.

 4. Dopravní obslužnost dobrá – městská autobusová doprava, meziměstská autobusová   doprava
          - vlaková zastávka v Senomatech (Rakovník – Bečov)
          - vlaková zastávka na Brantě ( Rakovník – Mladotice) 

 5. Bohatá a udržovaná veřejná zeleň, příjemné a zdravé životní prostředí celoročně v   přidružených sídlech .

 

Slabé stránky

 1. Sídlo Senomaty leží v záplavovém území Rakovnického potoka – mrazová kotlina, inverze .

 2. Obecně převažuje topení méně kvalitním uhlím, což vede zejména v mrazové kotlině Senomat k inverzím a ke zhoršené kvalitě ovzduší v době topné sezóny. V ostatních sídlech jsou rozptylové podmínky dobré.

 3. Zemědělsky velkoplošně intenzivně obhospodařovaná krajina, malý podíl lesů,krajina s narušenou ekologickou stabilitou.

 

Příležitosti vnitřní

 1. Realizace KPÚ, návrat krajiny do rovnovážného stavu – biokoridory, cesty v krajině, návrat zeleně do krajiny, omezení intenzivní velkoplošné zemědělské výroby

 2. Probíhající intenzivní výstavba v Senomatech , počet obyvatel průběžně roste

 

Příležitosti vnější

 1. Blízkost města Rakovníka

 

Rizika vnitřní

 1. malá obec, nedostatek financí na rozvoj.

 

Rizika vnější

 1. nízká daňová výtěžnost, nespravedlivé nastavení koeficientů pro malé obce.

 2. omezování železniční dopravy

 

  

II.  Bydlení, služby, občanská vybavenost, ekonomický rozvoj

Silné stránky

1.    Území je technicky dobře vybaveno - vodovod, kanalizace (v Senomatech),
       zásobení el. energií, signál pro mobily a internet

2.    Blízkost spádového centra Rakovníka – velmi dobrá dopravní dostupnost 

3.    Příměstský charakter – využití nabídky Rakovníka
        a)      využití služeb, obchodů
        b)      zdravotní péče dostupná v plném rozsahu v Rakovníku
        c)      zájmová činnost, kroužky, sportovní oddíly – vazba na Rakovník
        d)      školství střední - Rakovník
        e)      úřady dostupné v Rakovníku – pověřená obec III. typu 

4.    Zpracovaná ÚPD pro Senomaty a Nouzov, ÚPD pro Hostokryje a Brant je ve fázi
       zpracování

5.    Školka a Základní škola (I. stupeň) v obci

6.    Obecní knihovna s internetovým místem k dispozici v Senomatech

7.    Kulturní centrum v těsném sousedství restaurace a Úřadu městyse
       v Senomatech – prostorný kulturní sál, vinárna, pódium, vhodné a vybavené pro
       konání kulturních a společenských akcí.

8.    Na Nouzově a v Hostokryjích k dispozici také kulturní a společenské sály,
       v případě Hostokryj bez pohostinského zázemí.

9.    V Senomatech obchody se základním zbožím (potraviny, řeznictví, cukrárna,
       drogerie, JEDNOTA) Nabídka dalších podnikatelských aktivit a služeb
       (kadeřnictví, oděvy, květiny, chovatelské potřeby, klempířství, stavební střešní
        materiály, autodoprava, topenář – voda – plyn, servis elektro, autoopravna,
        PEKASS, POLYGLASS, zednictví, truhlářství, tesařství).

10.  Tradice ve využití veřejně prospěšných prací – technické služby a VPP dobře
       vybavené a systematicky pracující na údržbě veřejných prostranství a pořádku
       v obci.

11.   Vstřícnost k dětem a rodinám s dětmi – k dispozici dětská hřiště, prolézačky,

12.   Vstřícnost k volnočasovým aktivitám – fotbalové hřiště, hřiště na odbíjenou,
        vodní nádrž ke koupání – v Senomatech, vybavení mobiliářem ve všech sídlech – lavičky, posezení na veřejných prostranstvích.

 

Slabé stránky

1.    Orientace na Rakovník - využití kapacit a nabídek Rakovníka, oslabení možnosti
       vzniku vlastních aktivit a služeb v konkurenci s Rakovníkem – méně pracovních
       příležitostí – vyjíždění za prací

2.    Převažuje topení méně kvalitním uhlím – zhoršení kvality ovzduší v zastavěném
       území.

3.    Vysychají studny, nedostatek vody v Hostokryjích

4.    Není řešeno odkanalizování Hostokryj a Brantu

5.    Obecně chybí víceúčelové plochy se zpevněným povrchem pro volnočasové
       aktivity dětí i dospělých. Chybí vnitřní prostory pro vyžití v zimě

 

Příležitosti vnitřní

1.    Úspěšně probíhající nová výstavba RD „Na Vyhlídce “   

2.    Úspěšně probíhající nová výstavba RD "Na Hradišti"

3.    Možné stavební parcely na Nouzově

4.    V rámci připravovaného ÚP vytipovat vhodné stavební pozemky pro výstavbu
       i v dalších sídlech – Hostokryje, Brant

 • Velké prostory a rezervy k rozvoji obce i sídel
   prostorná a dosud neřešená návesní prostora v Senomatech

 • Využití nyní prázdného areálu Zemědělského družstva v sídle Hostokryje

 • Využití rozpadajících se bývalých statků (soukromé vlastnictví) v sídle Hostokryje

5.    Možnost využití stávajícího domovního bytového fondu, dosud užívaného
       k rekreaci , na bydlení – zejména na Nouzově a v Hostokryjích.

6.   Chátrající objekt Sokolovny v Senomatech jako prostor pro vnitřní sportovní,
      volnočasové a společenské aktivity

 

Příležitosti vnější     

1.    Přetrvávající zájem o výstavbu a bydlení v příměstských sídlech

2.    Blízkost Rakovníka, využívání nabídky a kapacit Rakovníka

 

Rizika vnitřní

1.    Počet dětí v Základní škole v Senomatech je dlouhodobě na minimu, hrozí
       zavření ZŠ

 • Hostokryje se orientují na školu a školku v Lubné - tradice z dob samostatnosti Hostokryj, lepší spojení. 

 • Někteří senomatští rodiče umísťují děti do škol v Rakovníku – podprahová nedůvěra či narušená komunikace s místní školou     

2.    Příprava stavebních parcel v Hostokryjích je limitována soukromým vlastnictvím
       potenciálních stavebních pozemků.

3.    V Hostokryjích není kanalizace (probíhá projektová příprava) – problémy z hlediska požadavků životního prostředí.

 

Rizika vnější

1.    Konkurenční nabídka stavebních parcel za lepších podmínek – sousední obce,
       Rakovník

 

 

 III.  Občanská společnost

Silné stránky

1.   V přidružených sídlech téměř rodinné prostředí, všichni se vzájemně znají.

2.   Aktivní spolky a organizace – SDH Senomaty, SK Senomaty, obč. sdružení
      STEZKA, Klub seniorů Senomaty, Garda městyse Senomaty

3.   Intenzivní a vstřícná komunikace mezi ÚM a občany

 

Slabé stránky

1.   Nedostatečná práce s dětmi a mládeží, mizivá aktivita a zájem dospělých

2.   Na tak velkou obec nedostatek skutečně aktivních organizací, většinu aktivit
      organizuje ÚM.

 

Příležitosti vnitřní

1.   Vytvořit prostředí zajímavé k bydlení pro rodiny s dětmi.

2.   Podpořit a podchytit zájem a aktivní účast místních občanů na společenském
     dění v obci

3.   Využití rezerv a možností ve využívání obecních nemovitostí

4.   Rostoucí zájem občanů účastnit se společenských a kulturních akcí.

5.   Podpora nově vznikajících aktivit a služeb v obci a sídlech.

 

Příležitosti vnější

1.    Probíhající výstavba RD, příchod nových obyvatel a nového myšlení do obce, 
       příchod mladých rodin, omlazení obyvatelstva

 

Rizika vnitřní

1.   Nízké zapojení občanů, dětí i mládeže do aktivit v obci – riziko vandalismu

2.   Odchod mladých za prací a pohodlnějším živobytím, obyvatelstvo zejména
      v Hostokryjích stárne.

3.   Přetrvávající nezájem obyvatel aktivně se účastnit na dění v obci, podílet se na
      veřejně prospěšné činnosti

 

Rizika vnější

1.   Obecně všudypřítomný nedostatek času a obětavosti pro veřejně prospěšnou
      činnost

2.   Dojíždění za prací, nedostatek času na vlastní aktivity.

3.   Pokles zájmu o jakékoliv zájmové činnosti obecně – u dětí i dospělých

4.   Obecně pokles zájmu o jakékoliv sportovní aktivity.

  

 

IV.   Obecní úřad a politický rozvoj obce

Silné stránky

1.   Obec jako vlastník řady nemovitostí a pozemků – poměrně movitá obec

2.   Starosta s velkým rozhledem a zkušenostmi

3.   Strategický přístup k rozvoji obce

4.   Sehraný pracovní kolektiv na ÚM, dobré administrativní zázemí.

5.   Otevřenost ke spolupráci (DSO, SMOR …)

6.   Cesta maximální informovanosti občanů, vstřícnost v komunikaci s občany

 

Slabé stránky

1.   Nedostatečné prostorové kapacity úřadu

2.   Velké zatížení pracovního kolektivu, nejsou finanční zdroje pro dalšího
      zaměstnance

 

Příležitosti vnitřní

1.   Budování administrativního zázemí pro přípravu žádostí o dotace a jejich
      administraci

 

Příležitosti vnější

1.   Spolupráce v rámci DSO, SMOR, MAS ….

2.   Spolupráce s Rakovnickými ostrostřelci a dalšími společenskými organizacemi.

3.   Dotace z fondů EU

4.   Dotace z národních programů

 

Rizika vnitřní

1.   Nezkušenost s čerpáním dotací z programů EU

2.   Velké zatížení pracovního kolektivu

 

Rizika vnější

1.   Administrativní náročnost a omezená dostupnost dotačních programů

2.   Složitá a dosud nejasná pravidla pro získávání dotací

3.   Omezování svébytnosti samospráv

  

 

V.   Památky, prezentace, turistický ruch, rekreace

Silné stránky

1. Všechna sídla mají zajímavou historii

2. Vstřícný vztah obce k návštěvníkům i turistům, k dispozici jsou základní služby
    a obchody

3. Značené cyklotrasy : Přes Senomaty vede hlavní cyklotrasa Rakovník - Jesenice,
     v Senomatech odbočuje vedlejší cyklotrasa přes Nouzov na Přílepy

4. Nouzov a Hostokryje si dosud uchovávají vhodné podmínky pro chalupaření –
    typicky venkovský charakter sídel.

5. Konání zajímavých kulturně společenských akcí s regionálním dopadem –
    v Senomatech

6. Konání kulturních a společenských akcí místního významu v jednotlivých sídlech.

 

Slabé stránky

1. Hostokryje a Brant stojí stranou cyklotras, nemají zatím co nabídnout, chybějí zde
    veškeré základní služby i občerstvení.

 

Příležitosti vnitřní

1. Na území městyse se nacházejí památky i zajímavosti, které stojí za pozornost,
    ale nejsou zpřístupněné a neví se o nich:

 • Využití nevyužívaných církevních objektů v obci Senomaty –zvonice, kostel – jako možný prostor pro muzeum, kulturní akce apod.

 • Využití objektu roubenky, která je památkově chráněná a je v majetku obce

 • Obnovení a zpřístupnění místní technické zajímavosti na Nouzově – stavba na zastavení půdní eroze.

2.   Vhodné podmínky pro agroturistiku v Hostokryjích – hezké prostředí, obnovují se
      cesty v rámci KPÚ, nachází se zde Hostokryjský rybník – nikdo se tím zatím
      nezabývá.

 

Příležitosti vnější

1.   Obecně rostoucí zájem o cykloturistiku.

2.   Cyklotrasa, procházející Senomaty a Nouzovem

3.   Vytváření další sítě cyklotras, v  k.ú. obcí a regionů, posléze zapojit i Hostokryje
      a Brant.

4.   V rámci DSO a SMOR – dotace na prezentační materiály.

5.   Každý cykloturista obcí Senomaty musí na trase Rakovník - Jesenice projet

6.   Rovina mezi Rakovníkem a Senomaty – příhodný terén pro výstavbu
      bruslařské dráhy
      – okruh cca 6-8-km – běžná denní tréninková dráha pro rakovnické i senomatské
      obyvatele. V tom případě mohou Senomaty plnit i postavení lokality cílové.

  

Rizika vnitřní

1. Výstavba turistické infrastruktury je závislá výhradně na získání dotací – obce ve svých rozpočtech na tento „přepych“ nemají.

2. Obtížnost jednání se správcem církevních objektů v Senomatech – problém se zpřístupněním a využitím některých církevních objektů.

 

Rizika vnější

1.   Jsou atraktivnější místa, která přitáhnou turisty - postavení obce na cyklotrase jako průjezdné, nikoliv cílové .

 

 


 

B.    Strategie rozvoje městyse Senomaty

 

„Městys Senomaty – živé, příjemné a atraktivní místo pro bydlení“

 

Obsah: 

I.  Životní prostředí a krajina

1.   Komplexní pozemkové úpravy

2.   Údržba a obnova stávajících cest, dosadba doprovodné zeleně a péče o zeleň

3.   Vodní toky a plochy v krajině

4.   Mobiliář v krajině

  

II.Kvalita bydlení

1.   Územně plánovací dokumentace

2.   Vybavení území technickou infrastrukturou

3.   Dopravní obslužnost

4.   Bytový fond

5.  Občanská vybavenost

6.   Veřejná prostranství, voda, zeleň a pořádek v obci

 

III.Občanská společnost

1.   Aktivity, vlivu a spoluodpovědnosti občanské společnosti   

2.   Postavení školy v obci

3.   Rozvoj kulturního a společenského života

 
IV.Aktivity ÚM  a Zastupitelstva městyse

1.  Rozvíjení kontaktu s občany

2.   Aktivita v získávání dotací

3.   Otevřenost, aktivní členství v dalších organizacích

 

V.  Turistický ruch

1.   Turistický ruch – současný stav a možnosti

   1.1.   Senomaty

   1.2.   Nouzov

   1.3.   Hostokryje

2.    Prezentace městyse

 

 

I.   Životní prostředí a krajina

 

Současný stav

            Jedná se o zemědělskou krajinu, jejíž rovnováha je narušena dlouhodobým intenzivním velkoplošným hospodařením. Nacházejí se zde jen malé lesní plochy, spíše zarostlé jámy, které nebylo možno obhospodařovat zemědělsky. Velké plochy orné půdy, žádné remízky, meze, předěly a krajinná zeleň, to vše vede k významnému snížení biodiverzity místní fauny a flory. Téměř mizí původní divoce žijící druhy živočichů, s čímž se v první linii setkávají zejména myslivci.

            Jedná se o území ležící ve srážkovém stínu Krušných hor a náležejícího do pásu nejsuššího území ČR. Vodní plochy v krajině téměř nejsou. V důsledku intenzivního zemědělství má již půda oslabenu absorpční schopnost vůči srážkové vodě, takže voda, která zde spadne, velmi rychle steče po povrchu a odteče dál. Důsledkem je stále klesající hladina spodní vody a výraznější důsledky sucha., včetně vysychání studní. Na druhé straně se stále výrazněji projevující půdní eroze při vydatnějších srážkách.

            Sídlo Senomaty se nachází na dně údolí v záplavovém území Rakovnického potoka. Nebezpečí záplav je nutno eliminovat vhodnými protipovodňovými opatřeními.

            Krajina má navíc sníženou průchodnost v důsledku rozoraných cest.

 

 

KPÚ řeší

a) majetkové vztahy k půdě

b) obnovu cest a zpřístupnění pozemků

c) ochranná protierozní a ekologická opatření

d) ochranná protipovodňová opatření

e) vodní plochy

f)  prvky územní a ekologické stability,

což by mělo vést k návratu krajiny k původní rovnováze a k zvýšení biodiverzity druhů rostlin a živočichů.

 

 

1.   Komplexní pozemkové úpravy

 • 2003 – 2004 proběhly KPÚ na území Nouzova.
 • V současnosti probíhá projektová fáze KPÚ na území Hostokryj a  Senomat .
 • Postupná realizace projektů KPÚ, ÚSES, výstavby polních cest a výsadby stromořadí a výstavby dvou rybníků u Rakovnického potoka.

 

 • Obnovy cest a výsadby doprovodné zeleně s využitím původních druhů ovocných vysokokmenů
 • Rozdělení lánů na menší celky orné půdy s přítomností zatravněných mezí, pásů, biokoridorů se stromy a remízky. Krajinu lze obohatit i výsadbou hraničních stromů.
 • Zatravnění rizikových ploch a ploch nevhodně zoraných
 • Založení nových vodních ploch a lepšího hospodaření s vodou v krajině
 • Zvýšení podílu ploch určených k zalesnění s návratem k původním druhům místních dřevin

 

 

2.   Údržba a obnova stávajících cest, dosadba
      doprovodné zeleně a péče o zeleň

 • Hostokryje – obnova cesty z Rakovníka zadem do Hostokryj – jako účelové štěrkové komunikace, maximálně cyklotrasy s možností vjezdu nezbytné zemědělské techniky.
 • Hostokryje - Obnova komunikace zadem do Lubné
 • Následná péče o zeleň podél cest, údržba krajinné zeleně, sekání trvalých travních porostů, údržba cest, čištění škarp a propustků.
 • Prostřednictvím vlastních zaměstnanců
 • Spolupráce s místními zemědělci – multifunkční zemědělství
 • Čištění propustků ve škarpě podél silnice na Rakovník.
 • Lipové stromořadí podél Rakovnického potoka – stoleté stromořadí je VKP. Jedná se o lípy doplněné jilmy. Je nezbytný prořez korun stromů a dosadba za odumřelé stromy.
 • Stromořadí podél cyklostezky – je realizována postupně.
 • Hostokryje – úprava terénu kolem pramene a vodoteče při cestě zadem z Brantu do Hostokryj (nyní je podmáčená cesta i zahrady)
 • Vyčištění jámy za hřbitovem
 • Zalesňování vytěžených jam v Senomatech a na Nouzově
 • Zalesňování vhodné zemědělské půdy v Senomatech a na Nouzově – zvýšení procenta zalesnění území. (Zatím má městys pouze 30 ha lesa – zvýšení na 100 ha)
 • Hostokryje – v ÚP je též plánováno zalesňování zemědělské půdy – záleží na přístupu soukromých vlastníků – seznámit vlastníky s možnostmi zalesnění.
 • Vyčištění a udržování strže do Smolin ke Střelnici.
 • Likvidace černých skládek a preventivní opatření.

 

 

3.   Vodní toky a plochy v krajině

 • Revitalizace Rakovnického potoka, údržba porostu kolem vodoteče - VKP.

 • Založení nových vodních ploch – měly by řešit KPÚ.

 

 

4.   Mobiliář v krajině

 • Rozmístění a údržba mobiliáře (lavičky, stoly, značení ) v krajině – místa pro odpočinek a posezení.

 • Následná údržba

 

 

 

II.   Kvalita bydlení

             V samotných Senomatech z hlediska dostupnosti základních služeb a vybavenosti jsou velmi dobré podmínky pro příměstské bydlení, dobře srovnatelné s podmínkami ve městě. Výstavbou vodovodu byla vyřešena otázka perspektivy bydlení na Nouzově a na Brantu a nyní je řešena i v Hostokryjích, kde je zavedení vodovodu základní podmínkou trvalejší existence. Tato sídla nabízejí velmi příznivé podmínky pro bydlení v odlišnějším typicky venkovském prostředí. V místě je minimální občanská vybavenost, ale vše, co je třeba, je dobře dostupné v Senomatech nebo v Rakovníku. Přesto je stále co vylepšovat:

 

 

1.   Územně plánovací dokumentace

Obce Senomaty a Nouzov mají svůj Územní plán hotový. Senomaty nyní dokončují jeho aktualizaci.

 • Zpracování Územního plánu obce Hostokryje

 • Zpracování generelu na estetický rozvoj obce Senomaty

 

  

2.   Vybavení území technickou infrastrukturou

2.1.    Zdroje vody

Vyřešeno všude vyjma vlastních Hostokryj

 • Dostavba vodovodu v obci Hostokryje

 

2.2.   Kanalizace splašková

Vyřešena je v Senomatech. V přidružených sídlech zatím ne.

 • Výstavba splaškové kanalizace na Nouzově, napojení na Senomaty

 • Řešení odkanalizování Hostokryj a Brantu

 

2.3.   Kanalizace povrchová - dešťová

   Jedná se o hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území obce. Již není zájem odvádět ji co nejrychleji pryč, naopak umožnit zasakování v místě spadu. Povrchová kanalizace v Senomatech a na Nouzově je ve slušném stavu, Hostokryje a Brant – havarijní stav.

 • Kde je to možné u nové výstavby , budovat zasakovací jímky

 • Oprava povrchové kanalizace v Hostokryjích a na Brantě.

 • Průběžné čištění a údržba

 

2.4.   Elektrický proud

 • Dostat vedení do země

 • Posílit zdroje v souvislosti s novou výstavbou

 • Posílit zdroje u části Nádražní ulice v Senomatech

 • Posílit rozvody na Nouzově

 • Posílit rozvody v Hostokryjích od č.p.1 směrem na Brant.

 

2.5.   Veřejné osvětlení

 • Senomaty – stávající osvětlení je relativně v pořádku, nutná údržba a drobné opravy
                  - dostavba osvětlení, související s novou zástavbou
                  - možnost využití alternativních zdrojů energie, solárních lamp apod.,
                      posílení vánoční výzdoby městyse

 • Nouzov -   doplnit chybějící lampy do míst, která nejsou osvětlena

 • Hostokryje - celková rekonstrukce, doplnění chybějících lamp.

 

 

2.6.   Veřejný rozhlas a předávání informací

 • Ve všech sídlech je nyní nefunkční. Vzhledem k vícesídelní struktuře by přicházela v úvahu bezdrátová forma.

 • Orientace spíše na jiné cesty přenosu informací (Věstník, internet, E-mail, SMS-zprávy) – doplnění informačních vývěsek do všech částí sídel městyse.

 

 

2.7.   Telekomunikace

Zastoupení operátorů je dobré, bezdrátový internet je zajištěn ve všech sídlech.

 • Kabely Telecomu umístit do země – zbavit se vedením venkem.

 


2.8.   Plyn

Zatím není v ohnisku zájmu. Je zde možnost dle generelu k připojení na RAKO III.

 

 

2.9.   Topení

v novostavbách již na elektriku. V původní zástavbě méně kvalitní uhlí. Zejména v Senomatech způsobuje v topné sezóně zhoršení kvality ovzduší – nutno řešit.

 • Vytápění centra Senomat na biomasu -   OÚ, restaurace, Kulturní centrum, ZŠ, MŠ, obchod , přilehlé budovy a RD. - návrh na spolupráci s ZD nebo dalšími zemědělci – pěstování biomasy.

 

 

2.10.   Pozemní komunikace

 • Rekonstrukce povrchů místních  komunikací po stavbě vodovodu a kanalizace – Senomaty, Hostokryje, (Nouzov bude řešen až po stavbě kanalizace)

 • Odstranění stavebních nedostatků v nové silnici v Senomatech

 • Řešit zpomalení průjezdu aut obcí – zvýšení bezpečnosti chodců, dětí.

 • Návrh na řešení výjezdu ze senomatské silnice na kněževeskou před Rakovníkem
         -   prodloužení příjezdového pruhu od Senomat
         -   změna přednosti v jízdě

 • Rekonstrukce povrchu  účelové komunikace mezi Senomatama a Šanovem

 • Obnova účelové štěrkové komunikace mezi Hostokryjemi a Rakovníkem

 • Obnova komunikace mezi Hostokryjemi a Lubnou.

 • Nové řešení průchodu silnice centrem Senomat – viz. centrum Senomat

 • Chodníky – doplnění v Senomatech a Hostokryjích při hlavní silnici

 • Výstavba chodníku podél Palkosků směrem k JEDNOTĚ – v Senomatech.

 

 

3.   Dopravní obslužnost

3.1. Autobusová doprava – zajištěna 1 linkou MHD a 2 linkami meziměstskými.

 • Sladění jízdních řádů, aby se linky zbytečně nezdvojovaly, naopak aby nebyly velké proluky .

 • Autobus MHD nemá ve směru z Hostokryj do Rakovníka v Senomatech zastávku, Dojednat nové místo pro zastávku, třeba u školy, když to v parku není možné.

 • Chybí doprava o víkendech – jednat o spoji do Rakovníka ráno a  dopoledne okolo 11. hodiny zpět.

 

3.2.   Železnice 

 • Senomaty - přesunout zastávku ČD blíže do centra obce.

  

 

4.   Bytový fond

Cíle:

a)   Zlepšení komfortu bydlení, úspora nákladů, zlepšení estetického vzhledu budov

b)   Podpořit optimální využití stávajícího bytového fondu k trvalému bydlení, 
       rekonstrukce budov, nástavby, vestavby.

c)    Podpořit racionální novou výstavbu, zejména vyplnění volných prostor a proluk
       v intravilánu obce s maximálním využitím stávající infrastruktury a služeb.

 

 4.1. Modernizace stávajícího bytového fondu

Rodinné domy, soukromé nemovitosti, bytovky

 • Formou pozitivní motivace vést majitele nemovitostí ke vhodným úpravám a obnovám fasád svých nemovitostí a tím vzhledu celého sídla (možná forma finančních příspěvků nebo výhodných půjček)

 • Formou pozitivní motivace navést majitele nemovitostí na ekologický způsob vytápění objektů – omezit neekologickému spalování jiného odpadu a  znečišťování ovzduší v obci – velmi aktuální záležitost, neboť zejména obec Senomaty  se nachází v inverzním údolí   (také možnost finančních příspěvků nebo výhodných půjček)

 • Bytovky v Senomatech   - potřeba celkové rekonstrukce, zateplení, výměny oken, ekologického a ekonomického vytápění – metodická pomoc – v režii vlastníků bytů.

  

4.2.   Výstavba nového bydlení v nemovitostech obce.

 • Rekonstrukce č.p.24 – dole obchod, nahoře byty

  

4.3.    Stavební příprava lokalit pro výstavbu RD v obci

4.3.1. Lokalita „Na Vyhlídce I. “ - 45 rodinných domků

 • Rozloha cca 7 ha, zasíťováno celkem 45 stavebních parcel. Doprodej zbývajících stavebních  parcel. Probíhá intenzívní výstavba rodinných domků.
  Definitivní povrchy chodníků a místních komunikací budou v souvislostí s rychlostí zástavby vybudovány kolem roku 2007.  Stejně tak i veřejné osvětlení. Jedná se o čistě obytné území.
   

4.3.2.  Lokalita „Na Vyhlídce II.“ mezi Senomatama a Nouzovem – 13 rodinných domů

            Rozloha je cca 1,5 ha. Nyní probíhá projektová a inženýrská příprava lokality k zasíťování. Výstavba inženýrských sítí a základních komunikací proběhne v roce 2008.Lokalita má charakter obytného území se smíšenou funkcí (Lze zde provozovat podnikatelské aktivity, které nenaruší obytný charakter území.)

 

4.3.3.  Lokalita „Za hřbitovem“ – 45 rodinných domů

            Rozloha cca 4 ha. Pouze ¼ pozemků je zatím ve vlastnictví obce. Nutno dořešit vlastnické vztahy před přípravou k zasíťování. Charakter čistě obytného území. 

 

4.3.4.   Lokalita „Nouzov“ – 13 rodinných domků

            Rozloha je cca 2  ha. Je ve vlastnictví obce, Projektová a inženýrská příprava se předpokládá po roce 2008, výstavba inženýrských sítí a komunikací následující rok. Charakter čistě obytného území. 

 

4.3.5.   Lokalita v Hostokryjích

            Bude v nově připravovaném Územním plánu. Všechny pozemky jsou v soukromém vlastnictví, budoucnost nové výstavby zatím nejasná.

 

 

5. Občanská vybavenost

5.1. Centrum obce Senomaty

    Předpokládá komplexní řešení centrálního prostoru obce s vytvořením parku, zachováním zachováním, případně navrácením historických prvků a vytvořením prostoru pro rynek . Cílem je  získání důstojného centra, prezentujícího Senomaty jako městys
        

 • Centrální prostor návsi

              a)   zajistit dostatečnou  parkovací plochu
              c)  silnici vzdálit od školy
              d)   doplnit vodní prvek , např. kašnu
              g)   doplnit novou stylovou zástavbou volný prostor
              e)   Vytvořit klidovou odpočinkovou zónu v prostoru současného parkoviště
                    před OÚ
              f)    Vhodně osázet zelení

 

 • Obecní úřad

              a)    Zvednout budovu OÚ do patra – lepší vzhled, uvolnění původního
                     přísálí zpět potřebám sálu.

              b)   Získání nových prostor pro potřeby Obecního úřadu a obce, pro obecní
                    knihovnu, archiv obecního úřadu a  pro obřadní síň – např. v nové
                    zástavbě.  

 

 • Další obecní budovy

             a)   Nástavba na hasičské zbrojnici – lepší vzhled, možnost získání prostoru
                   pro byty  nebo ubytovací prostory.

             b)    Rekonstrukce stodůlky na reprezentativní budovu v centru včetně
                    změny jejího využití – nebo jako základnu pro vytápění centra městyse
                    biomasou

                    Nalézt jiné vhodné místo pro zázemí technických služeb a sklady.

             c)    Využití půdních prostor nad restaurací pro další společenské prostory
                    nebo ubytovací kapacity

 

 • Centrální výtápění  pro více objektů na obnovitelné zdroje energie - biomasu     

      (OÚ, KC, restaurace, stodůlka, Základní škola, Mateřská škola, obchod, okolní
       domy.)

 

 

5.2. Školství
    Škola je v obci tradičně centrem vzdělanosti a kultury. Cílem je do budoucna posílit postavení školy v obci. Je nezbytné navýšit kapacitu vylepšit kvalitu péče i prostředí v MŠ, stravovacím zařízení a  efektivně využít možnosti hlavní budovy. 

 

5.2.1.   Mateřská škola 

 • Výstavbou  nové budovy  navýšit kapacitu MŠ a získat dvě oddělení a nový areál dětského hřiště pro potřeby MŠ

 • Kompletní rekonstrukce a  využití prostor původního objektu MŠ např. byty, ….

 

5.2.2.   Školní kuchyně a jídelna

 • V rámci stavby nové budovy MŠ  výstavba i  nové školní jídelny a kuchyně splňující současné požadavky

 • Kompletní rekonstrukce a následné využití původního objektu – podnikatelské aktivity, služby apod….

 

5.2.3.    Základní škola 

 • Izolace a odvlhčení budovy, zateplení
 • Využití půdních prostor školní budovy – např.pro bytové účely
 • Vytvoření prostor a možností pro rozšíření služby školy i pro mimoškolní aktivity, kurzy, kroužky – pro děti i další zájemce – např. pronájem místností na výuku angličtiny.

 

5.2.4.   Areál školského zařízení

 • Rekonstrukce dětského hřiště na školní zahradě
 • Zabezpečení vodní nádrže

 

5.2.5.   Centrální vytápění celého školního zařízení

 

5.2.6.    Spádovost Hostokryj do ZŠ v obci Lubná 

    Posílením kvality a služeb školského zařízení  v Senomatech motivovat obyvatele Hostokryj k orientaci na ZŠ do Senomat a tím získat pro školu další spádové území.

 • Vytvoření vhodných podmínek včetně dopravy dětí z Hostokryj do školy a zpět

 

  

5.3.     Zdravotnictví a sociální služby

5.3.1.   Dům s pečovatelskou službou a sociálními byty.

            Nový objekt by mohl být vystavěn na místě č.p. 24 v centru obce. V přízemí by mohlo být 5 pečovatelských bytů pro seniory, ve druhém a třetím podlaží cca 8 sociálních bytů pro mladé rodiny s dětmi a občany v tíživé sociální situaci.

 
 

5.4.     Kulturní  a historické objekty

5.4.1. Kulturní centrum  se sálem v Senomatech 

 • Rekonstrukce a dostavba Kulturního centra (kulturní sál + veškeré zázemí),
  -   dostavba a využití půdních prostor mezi bytem a vinárnou – např. pro
      ubytovací kapacity nebo menší společenský prostor – sál.
  -   Vybavení sálu klimatizací
  -   Vrácení přísálí sálu, zvětšit prostory zázemí pro divadelní soubory, získání
      prostoru pro šatnu.   -   přístavbou objektu nynějšího OÚ do patra, přemístění
      OÚ, získání nových prostor v rámci kompletního řešení centra Senomat.  
  -   Úprava a technické vybavení jeviště  na takové úrovni, aby zde bylo možno
      pořádat i divadelní festivaly.
  -   Vybavení na provozování kina

 

5.4.2.   Obecní knihovna  s internetovým místem
             v Senomatech

 • Získání nových a důstojných prostor v rámci komplexního řešení centra Senomat.

 • Sloučení knihoven S,N,H do jedné centrální v Senomatech

 • Vybavení knihovny moderní kancelářskou technikou

 • Vytvoření podmínek pro veřejně prospěšné aktivity, spojené s posláním knihovny

 • Modernizace a provozování internetového místa

 • Možné zřízení informačního centra obce Senomaty

  

5.4.3.   Roubenka  č.p.66 v Senomatech

     Je v majetku obce a je zapsána na seznamu kulturních památek. Bylo založeno občanské sdružení Stezka, které by v spolupráci s obcí mělo roubenku postupně rekonstruovat včetně dochované pece na pečení chleba.

 • Celková rekonstrukce objektu na společenský prostor se základním příslušenstvím.

 • Sídlo sdružení Stezka,

 • vytvoření centra pro řemesla, informačního a  společenské centra

  

5.4.4.   Budova bývalého OÚ a Sokolovna  v Hostokryjích

    Obě budovy  vytvářejí společný areál a perspektivně poskytují velmi pěkné prostory pro místní kulturní a společenské aktivity.

 • Budova bývalého OÚ - v majetku obce, je v relativně dobrém stavu
  -   nutná celková rekonstrukce – sociální zařízení, střecha, podlahy, izolace,
      zateplení, odvlhčení budovy,  vestavba  ústředního vytápění, nová
      elektroinstalace
  -    v přízemí vytvoření klubu – prostor ke scházení se a místním občanským
      aktivitám
  -   1. podlaží je byt

 • Objekt Sokolovny - také v majetku obce
  - nutná kompletní rekonstrukce
  - přístavbou získat prostory pro hospodu

 • Prostor mezi budovou bývalého OÚ a  Sokolovnou
  -   vytvořit místo pro posezení, osázet stromy.
  -   zřejmě o soukromý pozemek, nutno řešit vlastnické vztahy.

 

5.4.5.   Hostinec č.p.66 na Nouzově

     Objekt je v majetku obce. Nachází se v něm malý byt, prostory pro pohostinství v přízemí a výčep a kulturní sál v 1. patře. Jedná se o dominantu v centru sídla.

 • Celková rekonstrukce, zateplení budovy, nová střecha a fasáda.

 • Využití spodních prostor k drobné potravinářské výrobě či v pohostinských službách

 • Sál s výčepem nechat k dispozici pro kulturní a společenské dění v sídle a k účasti na rozvoji turistického ruchu – zachování určité autonomie a svérázu sídla. 

  

5.4.6.   Církevní objekty

 • Kostel sv. Vavřince vedle budovy Základní školy  v Senomatech
  -     základní opravy a údržba objektu – zejména v režii vlastníka, obec je
        připravena se v rámci svých možností na údržbě objektu podílet.  
  -     Za stávající situace jen velmi obtížně využitelný pro kulturní dění v obci

 • renesanční zvonice  v Senomatech mezi školou a  kostelem 
  -     obec je připravena se podílet na její údržbě
  -      je perspektivní k využití pro rozvoj kulturního dění v obci . 
  -      jednat s vlastníkem o pronajmutí nebo odkoupení do majetku obce
  -     zřízení malé galerie.

 • Kostel sv. Štěpána se hřbitovem
  -     docílit převedení hřbitova z církve na obec – obec zajišťuje veškerou péči a 
         údržbu.
  -     oprava hřbitovní zdi
  -     v budoucnu rozšíření kapacity hřbitova
  -     připravenost obce se v rámci svých možností podílet i na průběžné údržbě
        kostela 

 • Drobné sakrální památky
  -     kříže na rozcestích
  -     kapličky na Nouzově a  v Hostokryjích
  -     smírčí kříž v Senomatech 
  -     dvě barokní sochy v Senomatech(chráněné KP)
  -     Památky budou postupně opravovány a průběžně udržovány.

 

5.4.7.    Další  památky a zajímavosti

 • Pomníky   -     pomník padlým a busta Jana Husa na Nouzově.
                   -     ošetření a průběžná údržba

 • Technické zajímavosti
  -    Kaskáda kamenných zdí na Nouzově   V jámě,   vystavěných k zadržování
       půdy při erozi. - z roku 1909, stavěli to Italové. Dále to pokračuje
       žlabem. Nyní zanesené, stálo by za obnovení přinejmenším jako turistická
       zajímavost

  

 

5.5.   Sportovní objekty a areály

5.1.1.   Sokolovna a její areál – v Senomatech

 • Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům v areálu Sokolovny . Vykoupení pozemků ze soukromého vlastnictví, případně výměna za jiné pozemky.

 • Dotažení splaškové kanalizace k Sokolovně, napojení Sokolovny na technickou infrastrukturu

 • Kompletní rekonstrukce budovy – obnovení tělocvičny pro sportovní využití přes zimní měsíce, rekonstrukce příslušenství a zázemí budovy. Zateplení budovy.

 • Nedostatečně využívaný areál kolem Sokolovny, k dispozici pouze fotbalové hřiště

 • Využití volných prostor pro výstavbu víceúčelového hřiště na volejbal, nohejbal … a  dalších sportovních ploch.

 • Rekonstrukce bytu správce a vhodné obsazení bytu - zajistit pro sportovní areál správce a průběžný dohled.

 

5.5.2.   Další rozvoj sportovní činnosti v Senomatech

 • Vystavět víceúčelové sportovní hřiště Na Vyhlídce pod vodojemem.

 • Vybudovat dráhu  pro jízdu na kolečkových bruslích

 • Nalézt vhodné místo a vybudovat  plácek na sáňkování a lyžování pro děti.

 • Zájem o rehabilitační služby, masérnu a posilovnu

 

5.5.3.   Sportovní objekty na Nouzově

 • Vybudování malé vodní nádrže s možností koupání

 • Dovybavení dětského hřiště – stolní tenis, víceúčelové hřiště na volejbal, zeď na tenis, koš na košíkovou apod.

 • Výstavba sportovního a volnočasového areálu v místě bývalého teletníku – pro potřeby místních i rekreantů.

 

5.5.4.   Sportování v Hostokryjích

     Chybí zde jakékoliv prostory pro sportování, vzniká pouze jedno soukromé hřiště při silnici v Brantě. V obci Hostokryje není vůbec nic. Chybí plácek, hřiště, koutek pro děti. O volnočasovou sportovní činnost mají zájem dospělí i děti.

 • Nalézt vhodný prostor a vybudovat víceúčelové hřiště na volejbal a nohejbal, doplněný dětským hřištěm s prolézačkami.

 

 
 

6.   Veřejná prostranství, voda,  zeleň
      a pořádek v obci

 

6.1.   Voda

6.1.1. Vodní nádrž v Senomatech

 • Rekonstrukce nádrže, zmenšení alespoň o 1/3

 • Vybavení zařízením pro filtrování vody

 • Osázení zelení okolo nádrže a vybavení prostoru mobiliářem – lavičky, stoly

 • Ohrazení a zabezpečení areálu nádrže z důvodu blízkosti nové školky

 

6.1.2.   Rakovnický potok – je v majetku Povodí, je nutno jednat o jeho údržbě. Obec se nachází v jeho záplavovém území.

 • Revitalizace potoka

 • Údržba zeleně na březích potoka – stoletá lipová a jilmová alej – prořezy a  dosadby stromů.

 • Likvidace nebezpečné zeleně

 

6.1.3.   Rybník Na Drahách v Senomatech.

 • Osázení zelení okolí rybníka

 

6.1.4.   Hostokryjský rybník

 

6.1.5.   Hostokryje – rybníček vedle Pastorů

 • Obnovení nebeského rybníčka, je napájen pouze vodou ze srážek – souvislost s hospodařením se srážkovou vodou v obci - případně jiné využití plochy.

 

6.1.6. Hostokryje – požární nádrž na návsi

 • Nutná kompletní rekonstrukce, revitalizace rybníčka, případně odstranění panelů, za nimiž jsou díry a propadliny. Voda je hluboko pod okraji panelů. Při pádu do nádrže se není jak dostat ven - nebezpečí utonutí.

 • Zabezpečit nádrž zábradlím

 • Úprava a obnova zeleně v bezprostředním okolí nádrže.

 • Jakékoliv úpravy přicházejí v úvahu po dostavbě vodovodu. Do té doby musí být nádrž k dispozici Hasičskému záchrannému sboru.

 

6.1.7. Nouzov – nová požární nádrž

 • Výstavba malé vodní požární nádrže s možností využití ke koupání.

  

 

6.2.   Veřejná prostranství, zeleň  a pořádek

6.2.1. Údržba  veřejných prostranstvích a zeleně

Zajišťují technické služby městyse Senomaty pro všechna přidružená sídla.
            -   zajištění technického a materiálního vybavení pracovníků
            -   zajištění režijních nákladů provozu

Spolupráce s odbornými firmami.

 • Spolupráce s PÚ – zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků

 • Spolupráce s …. - zaměstnávání potrestaných

 

6.2.2.   Obecní mobiliář (lavičky, stoly, odpadkové koše, značení …)

 • Vybavení veřejných prostranství obecním mobiliářem

 • Průběžná údržba a opravy

 • Nákup a doplnění nového mobiliáře
   

6.2.3.   Průběžná obnova a údržba stávající zeleně,
             zakládání nových ploch zeleně

            -   Využití vlastních sil a zdrojů

            -   Nákupy rostlinného materiálu

            -   Spolupráce s odbornými firmami

           

 • Založení parku v Senomatech Na Drahách v prostoru přes silnici – nechat zpracovat ozeleňovací plán

 • Osázení zelení okolí rybníka v Senomatech Na Drahách

 • Výsadba zeleně kolem pozemku soukromého zemědělce při vjezdu do Senomat od Rakovníka.   

 • Výsadba zeleně kolem areálu ZD, zkulturnění pohledu na areál ZD v Senomatech.

 • Výsadba zeleně ve sportovním areálu v Senomatech a kolem vodní nádrže.

 • Založení parku na zavezené skládce v Hostokryjích

 

  

6.3.   Nakládání s odpady

6.3.1.   Třídění odpadů

 • Podpora a pozitivní motivace ke třídění odpadů

 • Optimalizace nákladů na třídění odpadů – v rámci většího celku, např. DSO.

 

6.3.2.   Provozování sběrných dvorů v jednotlivých
            sídlech

 

6.3.3.   Likvidace rostlinného odpadu
    Kompostů na zahradách ubývá, rostlinný odpad je nutno likvidovat. Nejbližší kompostárna by měla být zřízena v Pavlíkově. Obec likvidaci odpadu ze zákona garantuje.

 • Zřídit kompostárnu ve spolupráci s ZD Senomaty  v nevyužitém areálu ZD v Hostokryjích

 

 

 

III. Občanská společnost

– rozvoj kulturního a společenského života

  

1. Aktivita, vliv a spoluodpovědnost
    občanské společnosti 
      Je třeba probudit a pozdvihnout občanskou společnost k životu. Chybí vědomí sounáležitosti s obcí i vzájemné, občanská hrdost na místo, ve kterém žiji. Chybí vědomí, že jsme všichni součástí jednoho celku a co uděláme pro druhé, děláme i pro sebe.

Je třeba do všech sídel městyse přilákat nové lidi s novými názory a přístupy. Celkově zvýšit počet obyvatel alespoň o 1/3   tj. 250 – 300 nových obyvatel , aby se změna měla šanci projevit. V Senomatech se dostat nad 950, v Hostokryjích překonat hranici 130 trvale bydlících obyvatel a vylepšit tím i věkovou strukturu obyvatelstva, což je aktuelní zejména v Hostokryjích a na Brantě.

 

a)   Úspěšné dokončení výstavby RD „Na Vyhlídce“ mezi Senomatama a Nouzovem

            - 45 RD x 3 = cca 130 nových obyvatel

b)   Příprava dalších 13 stavebních parcel „Na Vyhlídce“ k výstavbě 

            - 13  RD x 3 = cca 40 nových obyvatel

c)   Dopracování ÚPD Hostokryj – umožnění nové výstavby v Hostokryjích a na
      Brantě

            - 10 RD x 3= cca 30 nových obyvatel

d)   Hledání dalších možností vhodné výstavby i v malých sídlech.

e)   Využití rezerv v obecních nemovitostech na případné vestavby nových
      obecních bytů.

f)   Zlepšováním kvality bydlení zvýšit atraktivitu bydlení v Senomatech
     i v přidružených sídlech. V malých sídlech tím podpořit přechod od rekreačně
     užívaných objektů k trvalému bydlení 

 

 

2.    Postavení školy v obci
     Také je třeba posílit úlohu tradičního centra a nositele kultury a vzdělanosti v obci – Základní školy. Měla by se více věnovat práci s dětmi, a to nejen v rámci školy, ale i v rámci mimoškolních aktivit . A to i s dětmi, které již místní školu oficielně opustily. Měla by tvořit hlavní a aktivní centrum pro školní i mimoškolní aktivity dětí a mládeže.

 

2.1.    Materiálně technické zajištění   

 • Výstavba MŠ, školní kuchyně a jídelny.

 • Byt pro ředitele, případně i učitele

 

2.2.   Personální zajištění

            Pokusit se zajistit, pokud by byla příležitost, aby ředitel nebo učitel se stali místními občany. Aby mohli být nedílnou součástí občanské společnosti Senomat. Aby mohli svou přítomností působit v obci stále. Aby mohli zastoupit úlohu místních autorit. Aby měli čas a chuť i na mimoškolní aktivity.

            Totéž platí i pro ostatní zaměstnance MŠ a ZŠ. Pokud by se vyskytli zájemci právě z řad nově příchozích obyvatel.

 

      Důsledkem by mělo být zvýšení prestiže místní Základní školy. I pro  obyvatele Hostokryj by to měla být pozitivní motivace ke změně přístupu a orientaci na Senomaty.

 

 

3.   Rozvoj kulturního a společenského života

3.1.     Podpora spolkové, kulturní a zájmové činnosti
           v obci

 • Spolupráce s neziskovou organizací STEZKA

 • Podpora vzniku Mateřského centra a Klubu seniorů.

 

3.2.     Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů

 • Pořízení hasičského auta a výstroje

 

3.3.     Pořádání kulturních a sportovních společenských
           akcí a podpora jejich  konání jinými organizacemi ???

 • Pořádání tanečních (děti, pokračovací, dospělí)

 • Pořádání koncertů a hudebních vystoupení

 • Divadelní představení

 • Plesy, zábavy, Máje

 • Senomatské slavnosti

 • Přednášky a videoprojekce

 • Poskytování kulturního sálu všem místním společenským organizacím na pořádání akcí zdarma, plná podpora spolkové a kulturní činnosti v obci

 

3.5.    Podpora místních spolků a organizací
          prostřednictví grantového řízení v rámci obce

 

3.6.   Oživení historických a vytváření nových tradic

3.6.1.   Senomatská garda

 • Získání členů

 • Pořízení výstroje

 • Pořízení praporu a znaku Senomatské gardy

 • Vedení kroniky

 

3.6.2. Základní obecní atributy

 • Znaky sídel a městyse

 • Prapory sídel a městyse

 

3.6.3.   Vedení kroniky městyse nebo jednotlivých sídel

 

 

3.7.    Spolupráce s partnerskou obcí

   

 

 

IV.   Práce OÚ, politický rozvoj obce

1. Rozvíjení kontaktu s občany

 • Zkvalitňování komunikace s občany a předávání informací z OÚ

 • Vydávání věstníku a informačních letáků

 • Gratulace k výročím, svatbám,

 • Vítání občánků

 • Aktivní vyhledávání lidských zdrujů

 

2.   Aktivita v získávání dotací

 • Práce na nových projektech

 • Administrativní a personální zajištění

 • Vzdělávání

 

3.   Otevřenost, aktivní členství v dalších organizacích

 • Členství v DSO

 • Členství v SMOR

 • Členství v MAS

 

 

 

V. Turistický ruch a prezentace obce

1.   Turistický ruch – současný stav a možnosti

     Senomaty přímo prochází hlavní cyklotrasa z Rakovníka do Jesenice. Senomaty jsou na cyklotrase první zastávkou cca 4 km. za Rakovníkem.

V Senomatech se odděluje vedlejší větev cyklotrasy, která směřuje přes Nouzov do Přílep. To znamená, že jak Senomaty, tak Nouzov jsou obce průjezdné. Zatímco Senomaty nyní nabízejí služby stravování a obchodu, Nouzov nenabízí nic. Z památek a zajímavostí, které se zde nacházejí, zatím nejsou zprovozněny ani zpřístupněny žádné. V turistickém ruchu stojí městys Senomaty na samém počátku. Má možnost stát se byť průjezdným, ale důležitým , centrem pro cykloturistiku. Znamená to ale realizovat řadu opatření, která úzce souvisí i se samotným rozvojem Senomat:

 

1. Oprava, zpřístupnění a zejména, kde to lze, aktivní využití památek a zajímavostí
    pro turistický ruch

            a)   Senomaty – roubenka, zvonice, kostel …

            b)   Nouzov - kaskáda kamenných zdí

2. Zkvalitnění turistické infrastruktury a služeb

            a) cyklotrasy, dráha pro kolečkové brusle, turistické stezky a jejich značení
            b) podpora rozvoje služeb pro turistický ruch v sídlech městyse
                        -   ubytování, stravování, obchody
                        -   sportovní a volnočasové aktivity, koupání

            c) odpočívadla s mobiliářem při turistických trasách i na zajímavých místech
                v krajině

            d) podpora výroby, rozšíření nabídky a prodeje místních produktů

3. Prezentace obce, otevření informačního centra.

4. Pořádání aktivit zajímavých pro občany i návštěvníky a jejich propagace.

 

1.1.    Senomaty
      Senomaty budou jako průjezdná občerstvovací lokalita mít význam na cyklotrase vždy. Mají ale základní předpoklady stát se také cílovou lokalitou pro krátké jednorázové půldenní výlety z Rakovníka, zejména pro rodiny s dětmi, méně zdatné cyklisty a   jezdce na kolečkových bruslích

 • Rakovník a Senomaty jsou v rovině, není zde žádné významné převýšení
 • Jsou za Rakovníkem první lokalitou vzdálenou je cca 4 km, což tam a zpět činí 8 km . To je vzdálenost, která je na kole dobře zvladatelná a návštěvníka neudolá.
 • Délka případné dráhy pro kolečkové brusle by odpovídala běžnému tréninkovému okruhu pro mladé i dospělé.


Co by mohlo návštěvníky zajímat:

 • Muzeum Senomat

 • Místní výrobky

 • Volnočasové aktivity, sport, zájmová činnost

 • Návštěva pohostinství, cukrárny, květinového centra

 • Možnost ubytování a stravování při některých akcích

 • Kratší dráha na denní tréninky a udržování kondice

 

To by znamenalo pro Senomaty:

 • Vytvořit a zpřístupnit výstavní expozici ve  zvonici

 • Vybudovat společenské centrum řemesel a veřejně prospěšné činnosti, sídlo sdružení STEZKA,   – v roubence

 • Vybudovat a zprovoznit obecní knihovnu s internetem a informačním centrem – nové centrum městyse

 • Udržet, případně zkvalitnit služby místní restaurace, cukrárny, květinového centra, případně založit další nové obchody a služby

 • Vybudovat ubytovací prostory   - nad hasičskou zbrojnicí, centrum městyse

 • Zrekonstruovat a zprovoznit sportovní areál se Sokolovnou rozšířit možnosti jeho využití i vedle fotbalu na volnočasové rekreační sporty.

 • Zrekonstruovat areál ke koupání

 • Vybudovat dráhu pro kolečkové brusle – jak v Senomatech, tak okruh mezi Rakovníkem a Senomatama – případně zapojit Hostokryje.

 • Aktivně využívat výše uvedeného vybavení a pořádat či se stát místem pro pořádání dlouhodobějších pravidelných zájmových aktivit i jednorázových akcí kulturních, společenských i sportovních.

 

  

1.2.   Nouzov

     Je a zůstane průjezdnou lokalitou na cyklotrase ze Senomat do Přílep. Nemá podmínky ani předpoklady, aby se mohl stát lokalitou cílovou. Může ale nabídnout příjemnou zastávku pro odpočinek v příjemném venkovském prostředí, s možností občerstvení, zakoupení místního produktu a návštěvy místní technické zajímavosti. Cílem může být též sportovní areál pro rekreační vyžití, i když nebude zřejmě v ohnisku zájmu turistů. Sloužit bude především místním občanům a rekreantům.

 

To by pro Nouzov znamenalo:

 • Vyčistit, opravit a zpřístupnit Kaskády kamenných zdí – protierozní zařízení z počátku minulého století

 • Vhodně pronajmout prostory místního hostince na návsi k výrobě místního produktu

 • Udržet v objektu hostince v provozu alespoň malé občerstvení s možností posezení venku

 • Vystavět volnočasový sportovní areál na místě býv. teletníků, případně alespoň víceúčelové hřiště na návsi na Nouzově

 • Vybudovat požární nádrž, využitelnou i ke  koupání.

 
 

1.3.   Hostokryje

     Hostokryje stojí zatím úplně mimo turistický ruch. Zachovávají si klidné venkovské prostředí a nabízejí příjemné podmínky pro individuální rekreaci a chalupaření. I zde by bylo velkým obohacením vybudování víceúčelového hřiště pro rekreační míčové hry a dětské hřiště. Vybavení pro jakékoliv sportovní aktivity v obci chybí a je velmi žádoucí. Pokud by se staly Hostokryje součástí bruslařského okruhu, nemají zatím co nabídnout, byly by pouze průjezdné. Mohlo by to být ale prvním impulsem ke vzniku jakýchkoliv aktivit. Atraktivním se může stát Hostokryjský rybník. Situaci by mohlo v počátku řešit i malé sezónní občerstvení s posezením. Do budoucna po ukončení KPÚ v k.ú. Hostokryje lze předpokládat odbočku cyklotrasy ze Senomat přes Hostokryje (Brant, na Příčinu), Petrovice a Krakovec, což by se mohlo stát také významným impulsem pro další rozvoj  sídla.

 

To by pro Hostokryje znamenalo:

 • Vybudovat bruslařskou dráhu – okruh přes Hostokryje

 • vybudovat víceúčelové hřiště, doplněné dětským hřištěm

 • Přistavět k budově Sokolovny prostory pro pohostinství

 • Řešit venkovní posezení před Sokolovnou a býv. OÚ

 • Vybudovat a vyznačit vedlejší cyklotrasu Senomaty – Krakovec přes Hostokryje (Brant, Příčinu) a Petrovice, (Po ukončení KPÚ v Hostokryjích)

 • Revitalizovat a zpřístupnit Hostokryjský rybník

 

  

2.   Prezentace městyse

   Cílem je zviditelnění městyse průběžné i na různých akcích, posílení autority městyse vůči okolí, posílení hrdosti občanů na místo, ve kterém bydlí.

 

2.1.    Webové stránky městyse

 

2.2.    Brožury a letáky, propagační materiály,
          CD, turistické balíčky a doporučení

 

2.3.   Atributy městyse a jednotlivých sídel (vlajky, znaky),
          Senomatská   garda.

 

2.4.   Turistický informační systém

 

2.5.   Výrobky a produkty místní, případně související
          s obcí a prezentující ji.

 

2.6.   Média

 

 

 

 

O městysi

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita