Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.

Obec Senomaty, okres Rakovník

Obecně závazná vyhláška obce Senomaty č. 3/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Senomaty vydává dne 14.12. 2005 v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Senomaty touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Poplatník

(1)Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce.
(2)Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost

(1)Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2)V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1)Sazba poplatku pro poplatníka činí 480,- Kč na kalendářní rok a tvoří ji:

a)částka 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b)částka 230,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
Pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, ve dvou stejných splátkách, první splátka do 28.2. a druhá splátka do 31.8. příslušného roku.
Pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v jedné splátce do 31.5. příslušného roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)Fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce, která bude dlouhodobě pobývat mimo obec (po dobu více jak tří po sobě jdoucích měsíců) může písemně požádat o snížení poplatku za dobu své nepřítomnosti, kterou prokáže písemným potvrzením (např. osoby v ústavním léčení, osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, studenti na internátě apod.). Tato skutečnost se zohlední zpětně v příslušném pololetí následujícím po písemném požádání o snížení poplatku poměrnou částkou z celkové sazby.
Podání žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 200,--Kč podle zákona č. 368/1992Sb., o správních poplatcích ve znení pozdějších předpisů. Správní orgán poplatek vybere pouze tehdy, jestliže požadované snížení činí nejméně trojnásobek stanovené sazby správního poplatku.
(2)Pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce mladší 15-ti let se sazba poplatku snižuje na 300,--Kč za rok.
(3)Pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce starší 75 let se sazba poplatku snižuje na 400,--Kč.
(4)Pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce, která je držitelem průkazu ZTP nebo TP, se sazba poplatku snižuje na 400,--Kč.

Čl. 7
Sankce

1)Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část správce poplatku zvýší o 50%.
2)Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3)Pokud poplatník nebo plátce poplatku nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
1)Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce poplatku o tomto úkonu písemně uvědomen.
2)Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.
3)Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 8
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Senomaty č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 25.11.2004.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.

…………………… …………………………
Ladislav Engelthaler Mgr. Tomáš Valer
místostarosta starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12. 2005

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2005

Datum vložení: 29. 12. 2005 11:25
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:55

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita