Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 5/2004 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Senomaty o o stanovení způsobu, sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

.

Obec Senomaty, okres Rakovník
Obecně závazná vyhláška obce Senomaty
č. 5/2004


o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Zastupitelstvo obce Senomaty vydává dne 25.11.2004 podle § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) ve znení pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

1/ Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2/ Vyhláška platí pro celé území obce Senomaty, zahrnující katastrální území Senomaty, Nouzov u Senomat a Hostokryje.

Čl. 2 
Závaznost vyhlášky

1/ Tato vyhláška je platná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují.
2/ Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a se kterými obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3 
Základní pojmy

1/ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
2/ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3/ Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, el. akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
4/ Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobu ukládání k tomu určeném. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
5/ Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
6/ Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Čl. 4 
Nakládání s komunálním odpadem

1/ Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování, sběr a třídění) jsou občanům k dispozici tyto možnosti:
a/ sběrné nádoby (popelnice) o objemu 110 (resp. 120) litrů – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, kuchyňské odpady apod. Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
b/ kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, plasty – umístěné po obci na stálých stanovištích.
c/ plastové pytle – jsou určeny pro plastový odpad. Obec oznámí termín svozu a zajistí svoz.
d/ velkoobjemové kontejnery – jsou určeny pro velkoobjemový odpad
a bioodpad.
e/ obec nejméně 2x ročně provede mobilní svoz nebezpečných odpadů dle oznámení (hodina, den a místo)
f/ kovový odpad mohou občané odevzdat na zřízených oplocených stanovištích v určené provozní hodiny

Čl. 5 
Nakládání se stavebním odpadem

1/ Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce, bude ukládán na místo určené obcí. Toto nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6 
Povinnosti fyzických osob

1/ Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
2/ Fyzické osoby jsou povinny o sběrné nádoby řádně pečovat, umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné svozu odpadů.
3/ Zakazuje se:
- odkládat odpady mimo sběrné nádoby
- ukládat do sběrných nádob horký popel, zeminu, listí, trávu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební huť
- zapalovat obsah sběrných nádob
- poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům
- ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat

Čl. 7 
Poplatek za komunální odpad

1/ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2/ Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost, aj.) jsou obsaženy v obecně závazné vyhlášce obce číslo 3/2004.

Čl. 8 
Kontrolní činnost

1/ Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem a dodržování této vyhlášky na území obce provádí obec.

Čl. 9 
Sankce
1/ Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška číslo 2/2002 obce Senomaty o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.

Čl. 11 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1.1. 2005 


Mgr. Tomáš Valer v.r. Ladislav Engelthaler v.r.
starosta obce místostarosta obce


Vyvěšeno: 10.11.2004
Sejmuto: 25.11.2004

Datum vložení: 29. 11. 2005 13:15
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:57

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita