Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 3/2006 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území městyse Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území městyse Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Zastupitelstvo městyse Senomaty vydává dne 13.12. 2006 podle § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) v platném znění a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1/ Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2/ Vyhláška platí pro celé území městyse Senomaty, zahrnující katastrální území Senomaty, Hostokryje a Nouzov u Senomat.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky

1/ Tato vyhláška je platná pro všechny fyzické osoby, které mají na území městyse trvalý pobyt a pro další fyzické osoby, které se na území městyse zdržují.
2/ Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a se kterými městys uzavřel smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3
Základní pojmy

1/ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
2/ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území městyse při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3/ Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jedna nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, el. akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
4/ Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území městyse, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje městys. Městys se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobu ukládání k tomu určeném. Městys se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
5/ Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
6/ Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem

1/ Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování, sběr a třídění) jsou občanům k dispozici tyto možnosti:
a/ sběrné nádoby (popelnice) o objemu 110 a 120 litrů – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, kuchyňské odpady apod. Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
b/ kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, plasty, tetrapak – umístěné po městysi na stálých stanovištích.
c/ plastové pytle – jsou určeny pro plastový odpad. Městys zajistí svoz a oznámí jeho termíny.
d/ velkoobjemové kontejnery – jsou určeny pro velkoobjemový odpad
a bioodpad. Městys nejméně 2x ročně zajistí přistavení velkoojemových kontejnerů ve všech částech obce. Termíny přistavení budou oznámeny.
e/ městys nejméně 2x ročně provede mobilní svoz nebezpečných odpadů dle oznámení (hodina, den a místo)
f/ kovový odpad mohou občané odevzdat při svozu organizovaném městysem nejméně 2x ročně nebo po dohodě s úřadem městyse i v jiném termínu.

Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem

Odvoz a uložení stavebního odpadu, který vznikl při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce, na řízené skládky, si zajišťují stavebníci vlastními prostředky.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

1/ Fyzické osoby jsou povinny ode den účinnosti této vyhlášky odkládat odpad na  místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného městysem.
2/ Fyzické osoby jsou povinny o sběrné nádoby řádně pečovat, umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v městysi, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné svozu odpadů.
3/ Zakazuje se:
- odkládat odpady mimo sběrné nádoby
- ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební huť
- zapalovat obsah sběrných nádob
- poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům
- ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat


Čl. 7
Smluvní úhrada za komunální odpad

Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území městyse nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území městyse platí městysi Senomaty smluvní úhradu za shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu
a dopravu, skladování, úpravu, využívání a zneškodňování komunálního odpadu.

Čl. 8
Kontrolní činnost

Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem a dodržování této vyhlášky na území městyse provádí městys Senomaty.

Čl. 9
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů, mimo jiné podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších předpisů v platném znění.

Čl. 10 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007.


………………………………. ……………………………
Mgr. Tomáš Valer
starosta městyse

Ladislav Engelthaler
 místostarosta městyse

Datum vložení: 15. 12. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:56

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita