Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 2/2004 o místních poplatcích

.

Obec Senomaty, okres Rakovník

Obecně závazná vyhláška
obce Senomaty, okr. Rakovník
č. 2/2004

o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Senomaty schválilo a vydává dne 25.11.2004 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:


Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1 
1. Obec Senomaty vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
2. Správu místních poplatků vykonává Obecní úřad Senomaty (dále jen 'správce poplatku') a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2 
Předmět poplatku
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3 
Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Senomaty a je držitelem psa.

Čl. 4 
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího a uhradit poplatek podle čl. 8 této vyhlášky.
2. Povinnost oznámit počátek držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 30 dnů od jejího vzniku.
4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název, sídlo, IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 5 
Sazby poplatku

1. Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 50,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75,-Kč

2. V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku z jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v odst. 3) tohoto článku, se poplatek ze psů platí:
• od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby,
• do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.
3. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
4. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na základě žádosti poplatníka.
5. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6 
Osvobození
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
1. nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
2. provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a),
3. provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
4. které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb.,o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 7 
Splatnost poplatku
1. Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31.3. každého roku v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.3., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.


1.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8 
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství1 zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístnění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 9 
Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechny místní komunikace v obci Senomaty, návesní prostory a všechny veřejně přístupné plochy v zastavěném území obce. Uvedené prostory jsou zakresleny do katastrální mapy území obce, která je přílohou k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 10 
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky.
2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 11 
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název, sídlo, IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 12 
Sazby poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m² a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:
1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč,
2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,
3. za provádění výkopových prací 2,-Kč,
4. za umístění stavebního zařízení 5,-Kč,
5. za umístění reklamního zařízení 2,-Kč,
6. za umístění a lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 5,-Kč,
7. za umístění skládek 5,-Kč,
8. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 0,20,-Kč,
9. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 0,50,-Kč,
10. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 0,50,-Kč
11. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1,-Kč,
12. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1,-Kč.

2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.


Čl. 13 
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
1. akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
2. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
Čl. 14 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 15 
Splatnost poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce:
1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší 10 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
Oddíl IV.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 16 
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 17 
Poplatník
Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 18 
Oznamovací povinnost
1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování za úplatu) správci poplatku do 15ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
7. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště (fyzická osoba) nebo název (obchodní firmu), sídlo, IČO (právnická osoba). Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
8. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje pro potřeby kontroly placení poplatku dobu ubytování, den příchodu a odchodu, jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které přechodné ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Stránky evidenční knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
9. Ubytovatel je povinen předložit správci poplatku nebo jím pověřenému zaměstnanci obce zařazenému do obecního úřadu na vyžádání evidenční knihu ke kontrole.

Čl. 19 
Sazba poplatku
1. Poplatek z ubytovací kapacity činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k ubytování využije.
2. Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku stanovit poplatek z ubytovací kapacity paušální částkou.Čl. 20 
Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a studentů,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo s ním hospodaří,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 21 
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.
10. Poplatek placený paušální částku je splatný do 15 dnů po uplynutí čtvrtletí nebo pololetí nebo roku v závislosti na tom, za jaké období je poplatek paušální částkou placen.


Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 22 
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 23 
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 24 
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 30ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název, sídlo a IČO právnické osoby, pokud je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Při ukončení provozu výherního hracího přístroje oznámí poplatník správci poplatku do 30ti dnů zánik své poplatkové povinnosti.


Čl. 25 
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 2000,-Kč na 3 měsíce.

Čl. 26 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 27 
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:
1. při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu,
2. při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí,
3. při povolení provozu výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
11. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby povolení k provozování výherního hracího přístroje.


Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 28 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 29 
1. Pokud poplatník nebo plátce poplatku nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce poplatku o tomto úkonu písemně uvědomen.
3. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.
4. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 30 
Zrušují se:
0becně závazná vyhláška obce Senomaty č. 1/1999 o místních poplatcích ze dne 22.2.1999, obecně závazná vyhláška obce Senomaty č. 4/1999 o místních poplatcích ze dne 1.7.1999 a obecně závazná vyhláška obce Senomaty č. 1/2001 o místních poplatcích ze dne 21.6.2001.


Čl. 31 
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005. 


------------------------------------                ------------------------------------
Ladislav Engelthaler                                Mgr. Tomáš Valer
místostarosta                                             starosta obce
 

Datum vložení: 29. 11. 2005 13:11
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:59

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita