Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 9. 2023
jasno 21 °C 8 °C
úterý 26. 9. zataženo 25/12 °C
středa 27. 9. polojasno 25/14 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 25/14 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Elektromobil pro komunální služby

.

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

OZV č. 5/2004 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Senomaty o o stanovení způsobu, sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Typ: ostatní
.

Obec Senomaty, okres Rakovník
Obecně závazná vyhláška obce Senomaty
č. 5/2004


o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Zastupitelstvo obce Senomaty vydává dne 25.11.2004 podle § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) ve znení pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

1/ Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2/ Vyhláška platí pro celé území obce Senomaty, zahrnující katastrální území Senomaty, Nouzov u Senomat a Hostokryje.

Čl. 2 
Závaznost vyhlášky

1/ Tato vyhláška je platná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují.
2/ Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a se kterými obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3 
Základní pojmy

1/ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
2/ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3/ Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, el. akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
4/ Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobu ukládání k tomu určeném. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
5/ Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
6/ Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Čl. 4 
Nakládání s komunálním odpadem

1/ Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování, sběr a třídění) jsou občanům k dispozici tyto možnosti:
a/ sběrné nádoby (popelnice) o objemu 110 (resp. 120) litrů – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, kuchyňské odpady apod. Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
b/ kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, plasty – umístěné po obci na stálých stanovištích.
c/ plastové pytle – jsou určeny pro plastový odpad. Obec oznámí termín svozu a zajistí svoz.
d/ velkoobjemové kontejnery – jsou určeny pro velkoobjemový odpad
a bioodpad.
e/ obec nejméně 2x ročně provede mobilní svoz nebezpečných odpadů dle oznámení (hodina, den a místo)
f/ kovový odpad mohou občané odevzdat na zřízených oplocených stanovištích v určené provozní hodiny

Čl. 5 
Nakládání se stavebním odpadem

1/ Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce, bude ukládán na místo určené obcí. Toto nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6 
Povinnosti fyzických osob

1/ Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
2/ Fyzické osoby jsou povinny o sběrné nádoby řádně pečovat, umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné svozu odpadů.
3/ Zakazuje se:
- odkládat odpady mimo sběrné nádoby
- ukládat do sběrných nádob horký popel, zeminu, listí, trávu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební huť
- zapalovat obsah sběrných nádob
- poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům
- ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat

Čl. 7 
Poplatek za komunální odpad

1/ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2/ Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost, aj.) jsou obsaženy v obecně závazné vyhlášce obce číslo 3/2004.

Čl. 8 
Kontrolní činnost

1/ Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem a dodržování této vyhlášky na území obce provádí obec.

Čl. 9 
Sankce
1/ Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška číslo 2/2002 obce Senomaty o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.

Čl. 11 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1.1. 2005 


Mgr. Tomáš Valer v.r. Ladislav Engelthaler v.r.
starosta obce místostarosta obce


Vyvěšeno: 10.11.2004
Sejmuto: 25.11.2004


Vytvořeno: 29. 11. 2005
Poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:57
Autor: