Senomaty - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 Žádosti o informacePravidla poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Svobodný přístup k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na jeho základě je Městys Senomaty (dále jen městys) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona povinen zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městysi jako právnické osobě,
b) organizační strukturu úřadu,
c) postup úřadu při vyřizování žádostí,
d) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování úřadu i orgánů města,
e) přehled nejdůležitějších předpisů,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok.

Dalšími informacemi, které městys dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou především usnesení zastupitelstva městyse, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet městyse na příslušný kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů městyse.

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

Žádost je podána dne, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmě, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Žádost může být podána písemně nebo elektronicky.

Elektronicky učiněná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu (datové schránky). Lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění dle § 14, odst. 5, písm. d).

Povinný subjekt je dle § 5, odst. 3 do 15 dnů ode dne poskytnutí informace na žádost tyto informace povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytování informací na základě žádosti může být prováděno za úhradu dle § 17. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pověřený pracovník dle sazebníku uvedeného níže.

 

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, musí písemně oznámit tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, jinak ztrácí nárok na úhradu nákladů. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Informace, u nichž náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 20 Kč, nebudou zpoplatněny. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování v pokladně úřadu městyse nebo bezhotovostní platbou na účet městyse.