Senomaty - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Provozní řád dětského hřiště

v Senomatech

Majitel: Městys Senomaty, Náměstí Karla Buriana 55, Senomaty, www.senomaty.cz

 

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

 

I.

VSTUP DO PROSTORU

1. Sportovní areál slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.

2. Vstup do areálu je doporučen dětem do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Dětské hřiště je určeno pro děti do 14-ti let.

4. Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno (toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek).

 

II.

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU HŘIŠTĚ

1. Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé, nebo pod vlivem omamných látek.

2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly  bezpečnost návštěvníků.

3. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

 

III.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem městyse  a udržovat je v čistotě. Atrakce v areálu zabudované jsou určené pouze dětem do 14-ti let.

2. Ve všech prostorách areálu je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek.

3. Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.

4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu, nenese městys Senomaty v žádném případě zodpovědnost.

5. Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.

6. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit vedení městyse. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.

7. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.

8. Nalezené předměty se odevzdají vedení městyse.

9. Vjezd na kole a kolečkových bruslích je zakázán.

10. Poslední návštěvník je povinen přikrýt pískoviště ochrannou plachtou.

 

IV.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit kteréhokoliv zastupitele nebo zaměstnance městyse.

V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti.

 

Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.

 

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání :             112

Hasiči :                        150

Záchranná služba :        155

Městská policie :           156

Policie ČR :                  158

 

V Senomatech 26.4.2013

 

Den účinnosti Provozního řádu: 26.4.2013