Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 10. 2019

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a místy i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 13 až 17°C, při slunečnu 18 až 22°C. Noční teploty 9 až 5°C.

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Bezpečné Rakovnicko

logo

Virtuální prohlídka

Obsah

Řád veřejného pohřebiště

 

Městys Senomaty, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 102 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“) a zákona  128/2000 o obcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provozování a správu veřejného pohřebiště (dále jen ,, pohřebiště“)  v městysi  Senomaty, zapsaného u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, LV 100001,  parc. č.1/1 o výměře 3151 m2  k.ú. Senomaty.
 2. Provozovatel pohřebiště, městys Senomaty, zajišťuje samostatně provozování a správu pohřebiště v souladu s § 18 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen ,,zákon o pohřebnictví“).
 3. Tam, kde se v tomto řádu hovoří o provozovateli pohřebiště, rozumí se jím i jeho správce.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

 

                                               v zimním období                    08.00 – 17.00 hod.

                                               v letním období                      07.00 – 20.00 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

 • Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 • Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 • Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 • Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 • Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálů pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišť a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 • Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
 • Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce pohřebiště z pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 • Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 • Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
 • Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 • Odpadky je nutno odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadů, je nutno toto opatření respektovat.
 • Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů)
 • Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 • Dozor nad pořádkem provádí správce pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 

                a) Základní  - nezbytné pro řádný chod pohřebiště

 • nájem míst - pro hroby, hrobky k uložení lidských pozůstatků a pro uložení lidských ostatků v urnách
 • správa pohřebiště a objektů na pohřebišti
 • vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
 • zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby nájemců a veřejnosti
 • vykonávání dozoru nad dodržováním řádu pohřebiště
 • údržba pohřebiště včetně zeleně
 • údržba páteřních komunikací
 • zajišťování likvidace odpadů
 • údržba a úprava společných hrobů

b) Individuální – na základě požadavku nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení

 • pohřbívání do hrobů a hrobek
 • výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací
 • ukládání zpopelněných lidských ostatků
 • údržba a úprava hrobových míst

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště

 

Správce veřejné pohřebiště je povinen zejména :

 1. Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 2. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 10.
 3. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajištění bezpečného a plynulého provozu pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravy pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 4. Pečuje o vnější vzhled a upravenost veřejného pohřebiště, společná hrobová místa a a taková hrobová místa, která jsou jeho majetkem.
 5. Uzavírá smlouvy o pronájmu hrobových míst a vede evidenci související s provozováním pohřebiště podle zákonem stanovených podmínek.
 6. Informuje písemně nájemce hrobového místa o ukončení nájemní smlouvy a o platbě za pronájem hrobového místa.

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 6

Nájem a zánik hrobového místa

 

a) Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemce. Smlouva musí mít písemnou formu.

b) Hrobové místo pro zřízení hrobu, hrobky se pronajímá minimálně na dobu 10 let.

c) Hrobové místo pro zřízení urnového hrobu se pronajímá minimálně na dobu 5 let.

d) Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení zpopelněných lidských ostatků.

e) V případě úmrtí nájemce zaniká smluvní vztah o nájmu dnem úmrtí. Dědické řízení týkající se hrobového zařízení se řídí obecně platnými právními předpisy.

f) Převod nájemního práva nebo jeho rozšíření je možné pouze písemnou formou, tedy změnou nájemní smlouvy.

g) Nájem hrobového místa zaniká pouze za podmínek daných platnými právními předpisy.

 

Článek 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

 Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 10. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jmen a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

b) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

c) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

d) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

e) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště povinen oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

f) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

g) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

h) Zajistí na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

ch) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných k vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

i) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

j) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.

k) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

a) Lidské pozůstatky lze ukládat do hrobu pouze se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

b) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

c) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

d) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

e) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

 • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterého bude umístěna poloviční zinková vložka neb
 • kovové s nepropustným dnem

f) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

 

Článek 9

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro pohřbívání do hrobu na pohřebišti v Senomatech činí 10 let.

 

 

Článek 10

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelního zdiva apod.
 2. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 3. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 4. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví  a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelený trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.
 1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 • dobu výstavby hrobky
 • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 • požadavky na ochranu zeleně
 • podmínky používání komunikací pohřebiště
 • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 • povinnost dozoru při výstavbě
 • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
 • druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 • způsob a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
 • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 • neomezování průchodnosti komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
 • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek 11

Ustanovení společná, závěrečná, zrušovací a účinnost

 

 • Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování a správě pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
 • Tento řád se po schválení zastupitelstvem městyse zveřejní na úřední desce městyse senomety po dobu 30 dnů.
 • Porušení tohoto řádu bude postihováno při naplnění zákonných podmínek podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
 • Nabytím účinnosti úpravy tohoto řádu pozbývá platnosti řád veřejného pohřebiště vydaný dne 24.9.2004.
 • Tento řád veřejného pohřebiště byl schválen na schůzi zastupitelstva dne 25.11.2016, a nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

 

 

         Luděk Fišer                                                                            Mgr. Tomáš  Valer

         místostarosta                                                                              starosta