Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Předčasný starobní důchod

3. Pojmenování (název) životní situace

Předčasný starobní důchod

4. Základní informace k životní situaci

Předčasný starobní důchod je druh starobního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených zákonem pojištěnec již před dosažením důchodového věku.

Od 1.1.2010 zákon upravuje již jen jeden druh předčasného starobního důchodu.

Výše předčasného starobního důchodu

Výše předčasného starobního důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry.

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2018 činí 2 700 Kč.

Výše procentní výměry se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží pojištěnci 1,5 % výpočtového základu (1,2 % výpočtového základu, pokud se bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření v období let 2013 až 2015) s tím, že takto stanovená výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o předčasný starobní důchod může podat:

 • oprávněná osoba,

 • opatrovník oprávněné osoby (jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat).

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na přiznání tohoto druhu starobního důchodu vzniká v závislosti na dosaženém věku pojištěnce a na získání potřebné doby pojištění.

Pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, vzniká nárok na tento důchod, jestliže mu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 5 let, nejdříve však dosažením věku alespoň 60 let. Je-li důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky.

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu obdobně jako u řádného starobního důchodu.

Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu v roce 2018:

Pojištěnec požádal o přiznání předčasného starobního důchodu od 1.5.2018 o 750 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn., že za prvních 360 dnů se důchod sníží o 4 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 3,6 % výpočtového základu, za období od 361. dne do 720. dne o 4 x 1,2 % výpočtového základu, tj. o 4,8 % výpočtového základu, a za zbývajících 30 dnů se procentní výměra sníží o 1 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 1,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 9,9 % výpočtového základu.

Přiznání nároku na předčasný starobní důchod brání vzniku nároku na řádný starobní důchod. Znamená to tudíž, že pojištěnec nemůže požádat při dosažení důchodového věku o přiznání řádného starobního důchodu. Přiznání předčasného starobního důchodu je definitivní. Jediná možnost, jak dosáhnout zvýšení tohoto přiznaného předčasného důchodu, je vykonávat výdělečnou činnost bez jeho pobírání.

Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu v roce 2018 po vykonávání výdělečné činnosti bez jeho pobírání:

Pojištěnci byl od 1.5.2016 přiznán předčasný starobní důchod o 910 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn. za prvních 360 dnů byl důchod snížen o 4 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 3,6 % výpočtového základu, za dalších 360 dnů o 4 x 1,2 % výpočtového základu, tj. o 4,8 % výpočtového základu, a za zbývajících 190 dnů o 3 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 4,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry činilo 12,9 % výpočtového základu.

Tento pojištěnec v roce 2017 vykonával 121 dnů výdělečnou činnost a z tohoto důvodu mu po dobu těchto 121 dnů nebyla výplata prováděna. Těchto 121 dnů se připočte k době pojištění před nárokem. Pro účely stanovení nového procentního snížení starobního důchodu není rozhodující, do kterého období před dosažením důchodového věku těchto 121 dnů spadá. Počet 910 dnů se sníží o 121 dnů na 789 dnů, takže za prvních 360 dnů se důchod sníží o 4 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 3,6 % výpočtového základu, za dalších 360 dnů se důchod sníží o 4 x 1,2 % výpočtového základu, tj. o 4,8 % výpočtového základu, a za zbývajících 69 dnů se procentní výměra sníží o 1,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 9,9 % výpočtového základu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavte se k sepsání žádosti o předčasný starobní důchod na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit originály následujících dokladů nebo jejich úředně ověřené fotokopie:

 • občanský průkaz; cizinci se musí prokázat pasem, příp. dokladem o povolení k pobytu,

 • doklad o studiu či vyučení, týká se i nedokončeného studia (do pojištěných dob, které se započítávají do důchodu, totiž patří i doba studia; doba studia před 1.1.1996 do dosažení 18 let věku se započítává plně; po 18. roce se studium započítává maximálně po dobu 6 let - pro podmínku potřebné doby pojištění plně, pro výši procentní výměry pouze v rozsahu 80 %),

 • doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jestliže nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění, má-li je žadatel k dispozici; nemá-li žadatel informativní list k dispozici, uvádí v žádosti údaje o dobách zaměstnání (pojištění) od ukončení studia do současné doby,

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby a pravomocné rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě po 31.12.1995 do 30.6.2007, pokud bylo vydáno,

 • rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narození (i osvojených dětí nebo dětí, které byly převzaty do péče nahrazující péči rodičů),

 • příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě,

 • jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatele.

Tutéž dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám; pečovalo-li o dítě současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

Prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) anebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela, a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o předčasný starobní důchod (na předepsaném tiskopisu) s vámi sepíše příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel o důchod neplatí žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů ode dne zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Co je třeba ještě učinit, posoudí správní orgán a žadatele o důchod k tomu vyzve.

Pokud chcete, abyste starobní důchod dostávali na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis "Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet" - buď na vlastní účet nebo účet manžela/ manželky.

Potřebný tiskopis je k dispozici na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, u peněžních ústavů nebo si jej můžete vyzvednout na kterékoliv OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Kontakty

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita