Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, středa 7. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 13 °C
čtvrtek 8. 6. slabý déšť 22/13 °C
pátek 9. 6. slabý déšť 22/14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/13 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

SMLOUVA   o  poskytnutí  dotace

v  rámci Grantového programu městyse Senomaty pro rok 2015

 

I.   Smluvní strany

 

1.   Městys Senomaty

Úřad městyse Senomaty, nám Karla Buriana 55, 270 31

zastoupený starostou   Mgr. Tomášem Valerem

(dále  jen  městys)

 

a

 

2.   Příjemce  grantu

……………………..

……………………..

……………………..

 

 (dále jen příjemce)

 

uzavřely  níže  uvedeného   dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva).

 

 

II.   Úvodní ustanovení

 

        V  rámci  Grantového programu  městyse  Senomaty  pro  rok  2015  a  na  základě  Usnesení zastupitelstva městyse Senomaty ze  dne  …………. poskytuje  městys  příjemci níže uvedenou dotaci.

 

 

III.   Předmět smlouvy

 

       Předmětem  smlouvy  je  v rámci Grantového programu městyse Senomaty pro rok 2015 poskytnutí  dotace  ve  výši  …….,- Kč, slovy: ………..  a  závazek  příjemce  nakládat  s  dotací  v souladu s účelem,  pro  který  byla  dotace  poskytnuta.

 

 

IV.   Účel přidělení dotace

 

1.     Městys poskytuje dotaci uvedenou v čl. III. této smlouvy výhradně za účelem  finančního  zajištění  projektu:     ……………………………..

 

 

2.     Projekt  musí být realizován  v  roce 2015.  Nedílnou součástí projektu je závěrečné vyúčtování grantu následně po realizaci  projektu, nejpozději však k 31.12.2015  a  jeho předložení nejpozději do 31.12.2015 úřadu městyse v Senomatech ke kontrole.

 

V.   Práva  a  povinnosti  městyse

 

1.  Městys se zavazuje poskytnout dotaci dle čl. III. v hotovosti nebo převodem na účet při podpisu této smlouvy.

 

2.  Zástupce městyse je oprávněn v souladu se všeobecnými podmínkami Grantového programu městyse Senomaty průběžně sledovat realizaci projektu, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční.

 

3.  Městys obdrží od příjemce grantu  závěrečné vyúčtování, týkající se výše zmíněného projektu,  nejpozději  do  31.12.2015.

 

 

VI.    Povinnosti příjemce grantu

 

1.     Příjemce grantu je povinen využít poskytnuté finanční prostředky výhradně pro účel, stanovený v čl. IV., odst.1  této  smlouvy.

 

2.    Příjemce grantu je povinen uvádět při všech aktivitách, které souvisejí s realizací projektu a při všech formách jeho propagace skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena poskytovatelem dotace. Toto je příjemce grantu povinen doložit při závěrečném vyúčtování dotace (fotodokumentace, písemné a obrazové materiály apod.). Propagaci zajistí příjemce grantu prostřednictvím materiálů s označením:

„Tato akce probíhá za finanční podpory městyse Senomaty v rámci grantového programu městyse Senomaty“  a „znak městyse Senomaty“, nebo „Městys Senomaty“ a „znak městyse Senomaty“.

 

3.     Zástupce  městyse  je  oprávněn  kontrolovat,  zda  příjemce  užívá  dotaci  v  souladu           s účelem, za  nímž  byla  dotace  poskytnuta.  Při zjištění pochybení  příjemce  při  nakládání s   poskytnutými prostředky je příjemce povinen v určené lhůtě sjednat nápravu, v opačném případě je městys oprávněn od smlouvy odstoupit a příjemce je  povinen vrátit poskytnuté prostředky na účet městyse.

 

4.     Příjemce je povinen vrátit finanční příspěvek a městys je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že příjemce nezačne bez závažných důvodů  s realizací projektu v termínu stanoveném v harmonogramu projektu. Závažnost   těchto důvodů je oprávněn  posoudit městys.

 

5.    Příjemce je povinen vyhotovit  závěrečné vyúčtování  grantu následně po realizaci akce,  nejdéle však  ke  dni  31.12.2015  a  předložit je  městysi Senomaty ke kontrole nejpozději do   31.12.2015.

 

6.    Nevyčerpané  prostředky či řádně nevyúčtované prostředky ve stanoveném termínu je  příjemce povinen  vrátit zpět na účet městyse  Senomaty, a to nejpozději do 31.12.2015.

 

 

VII.   Smluvní pokuty

 

 

       Nevrátí-li příjemce v souladu s čl. VI, odst. 2,3 a 5  této smlouvy poskytnuté finanční prostředky  v  určené  lhůtě na účet městyse,  je  povinen uhradit městysi smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové  výše  poskytnuté dotace za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

 

VIII.   Závěrečná ustanovení

 

1.    Příjemce bere na vědomí, že městys je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací, majících povahu obchodního tajemství dle Obchodního zákoníku.

 

2.     Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

3.     Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna, nebo zánik práv a povinností, upravených touto smlouvou, (zejména odstoupení od smlouvy), se doručují do vlastních rukou.  Povinnost smluvní strany  doručit písemnost do vlastních rukou  je splněna  při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí nebo osobním předáním  zástupci strany, který převzetí potvrdí svým podpisem a  datem převzetí.  Účinky nastanou i tehdy,  jestliže pošta písemnost  smluvní straně vrátí jako nedoručenou, protože  adresát  svým  jednáním  doručení  zmařil nebo přijetí písemnosti odmítnul.

 

4.   Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran  nebo písemným odstoupením obce od této smlouvy  v souladu s čl. VI, odst. 2 a 3 této smlouvy, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení příjemci.

 

5.  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

 

6.     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích  s platností originálu, z nichž  1 obdrží městys a 1 příjemce.

 

7.     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji podle své pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

 

 

 

V  Senomatech  dne :

 

 

          Mgr. Tomáš Valer                                                                               

           starosta městyse                                                       příjemce grantu