Navigace

Obsah

Získání sběrných nádob na komunální odpad

Sběrnou nádobu poskytuje občanům svozová firma prostřednictvím úřadu městyse Senomaty zdarma. Žadatel ji obdrží při podpisu smlouvy.

Výměna sběrné nádoby je zdarma po domluvě s úřadem městyse.


Třídění odpadu

Občané městyse mají k dispozici kontejnery na tříděný odpad - papír, sklo, plasty, tetrapak - umístěné na stálých stanovištích.

Dále se mohou zapojit do třídění plastového odpadu do žlutých pytlů a tetrapacků do oranžových pytlů. Pravidelně v pondělí zaměstnanci městyse plné žluté a oranžové pytle sbírají a svážejí. Za každý naplněný pytel,  ponechaný před domem, obdrží občané výměnou nový prázdný pytel. Odevzdané plné pytle jsou k danému č.p. evidovány a za každý naplněný pytel obdrží občané slevu ve výši 5 Kč z poplatku za tříděný odpad v následujícím roce.

 

Objemný odpad, nebezpečný odpad, kovový odpad, bioodpad

2x ročně městys zajišťuje přistavení velkoobjemových kontejnerů ve všech částech obce. Termíny přistavení jsou předem oznámeny.

Kovový odpad mohou občané odevzdat při svozu organizovaném Sborem dobrovolných hasičů Senomaty nebo do nádoby před úřadem městyse.

Bioodpad lze likvidovat dvěma způsoby:

a) každou neděli (duben - listopad) lze bioodpad ukládat mezi 9.00 - 10.00 hod. do oplocené zahrádky vedle obecních garáží v ulici Malá Strana

b) za poplatek (který je odvozen od toho, jakou barvu známky využívá domácnost k likvidaci komunálního odpadu) se domácnostem poskytuje od r. 2014 nádoba na bioodpad, která je svážena od dubna do listopadu ve 14- te denním intervalu. 

Poplatky


Úhrada nákladů za odpady pro rok daný rok nejpozději do 28.02.

Úhrady budou prováděny na základě dodatku ke Smlouvě o službách v odpadovém hospodářství. 

Smlouva o službách v odpadovém hospodářství  zde
(Tuto smlouvu uzavírají ti, kteří ji ještě s městysem nemají uzavřenou.)