Navigace

Obsah

 

Územní plán městyse Senomaty
( ÚP Senomaty)
 
Územní plán Městyse Senomaty byl vydán v srpnu 2008. ( Obecně závazná vyhláška )


     I. Obsah ÚP
            A. Textová část Návrh USES
            B. Grafická část
                    1) Základní členění území
                    2) Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
                    3) Koncepce uspořádání krajiny
                    4) Koncepce veřejné infrastruktury - doprava
                    5) Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou
                    6) Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace
                    7) Koncepce veřejné infrastruktury - el.energie, spoje, plyn
                    8) Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
 
   II. Obsah odůvodnění ÚP
            A. Textová část + Souhrnná tabulka odnětí ZPF
            B. Grafická část
                    9) Koordinační výkres
                  10) Předpokládané zábory půdy
                  11) Širší vztahy