Navigace

Obsah

Vážení občané,

přinášíme vám informace o změnách v odpadovém hospodářství v městysi v roce 2018
a nových cenách za vývoz popelnic se směsným odpadem.

U svozové firmy, která z našeho městyse odpady odváží, došlo v uplynulém roce
ke změně vlastníka. Německá rodinná firma Becker společnost prodala dánské firmě Marius Pedersen. Nově vzniklá dceřiná společnost se jmenuje Odpady Bohemia a je součástí koncernu, který je v našem regionu prakticky monopolním poskytovatelem tohoto typu služeb.

Jednání o systému odpadového hospodářství i cenách pro příští rok byla tedy náročná
a jejich výsledek nebylo z časových důvodů možno zveřejnit v listopadovém Věstníku.

Navýšení cen, které je logickým důsledkem vzniklé situace, se dotýká všech obcí dosud svážených firmou Becker. V průběhu příštího roku budou proto dotčené obce (v našem případě společně obce sdružené v mikroregionu Čistá – Senomaty) hledat řešení vzniklé situace.    

A nyní již konkrétně:
 

Ceny za vývoz popelnic se směsným odpadem

 

Četnost svozů ročně

Cena
(vč. DPH)

1 x týdně (52 svozů)

2197

Kombinovaný, zima každý týden, léto 1 x za 14 dní (40 svozů)

1834

1 x za 14 dní (26 svozů)

1472

1 x měsíc (12 svozů)

1001

Jednorázový svoz (známka)

92

Pytel na směsný odpad

69

 

Popelnice budou vyváženy ve stejných termínech, jako v letošním roce, na webu městyse je zveřejněn kalendář svozů.

Bioodpad

Popelnice 240 litrů, vývoz v období od 1.4. do 31.10, cena 598,- Kč vč. DPH. Jedná se o jednotnou cenu, sleva při kombinaci se svozovou známkou na směsný odpad nebude již dodavatelem poskytována. Svoz bude probíhat, stejně jako letos, ve čtrnáctidenních intervalech.
Od dubna do konce listopadu bude nadále možno zdarma odkládat bioodpad na komunitní kompostárně v Hostokryjích (středa 16.00 – 17.00 hodin, neděle 9.00 – 10.00 hodin).

Vlastnictví svozových nádob (popelnic)

Do letošního roku byly svozové nádoby pro domácnosti poskytovány svozovou firmou zdarma a zůstávaly majetkem dodavatele.
Od roku 2018 si již novou popelnici bude nutno koupit, dodavatel svozové nádoby již zdarma dodávat nebude. O koupi nové popelnice se můžete obracet na náš úřad, který dodání od svozové firmy zprostředkuje (aktuální ceny popelnic se pohybují do 1000,- Kč vč. DPH). Je také možno si koupit popelnici (120 litrů) samostatně. Je však třeba dát pozor, aby se typ popelnice shodoval s popelnicemi používanými v našem městysi (shodné úchyty pro sklopení popelnice).  

Úhrada za odvoz odpadů (do 28. února 2018)

V průběhu měsíců ledna a února 2018 je třeba uhradit platbu za vývoz popelnice na směsný odpad, popř. bioodopad. Platit je možno jednorázově na celý rok nebo ve dvou pololetních splátkách. Během těchto dvou měsíců budou popelnice vyváženy na známky z roku 2017,
od března bude již nutné mít známku novou.
Platby za veškeré další odpady (tříděný odpad včetně pytlového sběru, elektroodpad, textil, velkoobjemový a nebezpečný odpad – mobilní svoz v jarním a podzimním termínu) bude nadále hradit městys z obecního rozpočtu.

Příspěvek za pytlový sběr plastů a papíru

Příspěvek 5,- Kč za vytříděný pytel s plastem či papírem za rok 2017 bude domácnostem při platbě na rok 2018 odečten z ceny za vývoz popelnice.
Vzhledem k tomu, že dochází k výraznému zvýšení ceny za vývoz pytlů s tříděným odpadem
(z necelých pěti korun na 13,50,- Kč), budou domácnostem nadále poskytovány pytle zdarma, ale za rok 2018 již příspěvek 5,- Kč poskytován nebude.

Svoz odpadu o letošních Vánocích

Svoz popelnic proběhne v pondělí 25.12.2017 a v sobotu 30.12.2018.
Svoz pytlů s plastem a papírem proběhne první následující pracovní den, tzn. ve středu 27.12.2017 a v úterý 2.1.2018!!!

 

V Senomatech dne 5. prosince 2017

  

 

 

                                                                                           Mgr. Tomáš Valer

                                                                                           starosta městyse