Navigace

Obsah

Senomaty
 

Senomaty 

 Popis:  V modrém štítě vztyčené hrábě a podávky, obojí 
 stříbrné, mezi násadami položená zelená otep sena převázaná
 zlatým povříslem.

 

 

 

 

Senomaty 

 Popis: Uprostřed modrého listu vztyčené hrábě a podávky,
 obojí bílé, mezi násadami položená zelená otep sena
 převázaná žlutým povříslem.

 


 

Ikonografie

 

   Senomaty se v historických písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1233 v listině krále Václava I., který bratřím domu Řádu německých rytířů daroval „villam Szenomat“. Některý z dalších českých panovníků zřejmě ves vyplatil a připojil ji k panství královského hradu Křivoklát. V roce 1319 Jan Lucemburský povýšil Senomaty na městečko a udělil mu právo opevnění. Do husitských válek byly Senomaty ohrazeny dřevěnou, pravděpodobně kolovou, hradbou. Listinou z 15. 4. 1500 potvrdil král Vladislav II. Jagellonský městečku Senomaty jeho práva a povolil pečetit zeleným voskem. V roce 1589 prodal císař Rudolf II. Senomaty Václavovi Hochauzárovi z Hochauzu a Václavovi Chotkovi z Chockova. Johanka z Hochauzu, provdaná Kolovratová, jako dědička Senomat, prodala v roce 1613 městečko obci města Rakovníka. Ta tu byla vrchností až do roku 1850. V roce 2006 byly Senomaty určeny městysem.
 
pečeťPečeť městečka Senomaty - 15.stol. (kresba Jan Renner 1938)
 
 
 
       Znak v Senomatech se nepochybně vyvinul z obrazu pečeti. O její existenci svědčí privilegium z roku 1500, povolující užívání zeleného vosku k pečetění. Pro Senomaty se do dnešní doby zachovalo pečetidlo pravděpodobně z 15. století. Do desky pečetidla o průměru 41 mm je v pečetním poli vyryt gotický štít a v něm mezi vztyčenými hráběmi a vidlemi podávkami pravděpodobně otep sena. Pole je ohraničeno vnitřním a vnějším perlovcem a mezi nimi je opis: SIGILLVM . OPIDI : DE : SENOMAT : . První barevné vyobrazení je uvedeno v kompendiu městských znaků v Království českém, které v roce 1864 vydal Vincenz Robert Widimsky. Zde je znak popsán: …aus einem blauen Schilde besteht, darin rechts ein aufrecht stehender Rechen, links eine aufrecht stehende Heugabel, beide von Silber und zwischen diesen nach unten ein Bund grünen Heu´s dargestellt sind… (doslovný překlad: …z modrého štítu se sestává, kde vpravo vzhůru stojící hrábě, vlevo vzhůru stojící senné vidle, obojí stříbrné a mezi nimi dole svazek zeleného sena zobrazen je…). Tím, že svazek „sena“ je zelený, je jeho barva v rozporu s názvem obce a také s heraldickými pravidly. Pro „otýpku sena“ by nejpříhodnější byla zlatá. Traduje se vysvětlení „zeleného sena“ tím, že místa, kde se tráva na sena sekala, byla podmáčená a mokrá tráva nemohla uschnout. Senomatský znak v uvedeném provedení a barevnosti se stal tradičním a v popsané podobě je součástí kompendia české komunální heraldiky.
 
Autor znaků, vlajek a textů:
Stanislav Kasík
Heraldická kancelář " DAUPHIN "
Roudnice nad Labem
2007