Navigace

Obsah

Řád veřejného pohřebiště

 

        Městys Senomaty, jakožto provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 102 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“) a zákona  128/2000 o obcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provozování a správu veřejného pohřebiště (dále jen ,, pohřebiště“)  v městysi  Senomaty, zapsaného u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, LV 100001,  parc. č.1/1 o výměře 3151 m2  k.ú. Senomaty.
 2. Provozovatel pohřebiště, městys Senomaty, zajišťuje samostatně provozování a správu pohřebiště v souladu s § 18 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen ,,zákon o pohřebnictví“).
 3. Tam, kde se v tomto řádu hovoří o provozovateli pohřebiště, rozumí se jím i jeho správce.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

 

                                               v zimním období                    08.00 – 17.00 hod.

                                               v letním období                      07.00 – 20.00 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 

                a) Základní  - nezbytné pro řádný chod pohřebiště

b) Individuální – na základě požadavku nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště

 

Správce veřejné pohřebiště je povinen zejména :

 1. Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 2. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 10.
 3. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajištění bezpečného a plynulého provozu pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravy pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 4. Pečuje o vnější vzhled a upravenost veřejného pohřebiště, společná hrobová místa a a taková hrobová místa, která jsou jeho majetkem.
 5. Uzavírá smlouvy o pronájmu hrobových míst a vede evidenci související s provozováním pohřebiště podle zákonem stanovených podmínek.
 6. Informuje písemně nájemce hrobového místa o ukončení nájemní smlouvy a o platbě za pronájem hrobového místa.

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

 

Článek 6

Nájem a zánik hrobového místa

 

a) Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemce. Smlouva musí mít písemnou formu.

b) Hrobové místo pro zřízení hrobu, hrobky se pronajímá minimálně na dobu 10 let.

c) Hrobové místo pro zřízení urnového hrobu se pronajímá minimálně na dobu 5 let.

d) Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení zpopelněných lidských ostatků.

e) V případě úmrtí nájemce zaniká smluvní vztah o nájmu dnem úmrtí. Dědické řízení týkající se hrobového zařízení se řídí obecně platnými právními předpisy.

f) Převod nájemního práva nebo jeho rozšíření je možné pouze písemnou formou, tedy změnou nájemní smlouvy.

g) Nájem hrobového místa zaniká pouze za podmínek daných platnými právními předpisy.

 

 

Článek 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

 Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

a) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 10. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jmen a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

b) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

c) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

d) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

e) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště povinen oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

f) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

g) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

h) Zajistí na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

ch) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných k vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

i) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

j) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.

k) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 

 

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných

lidských ostatků a jejich exhumace

 

a) Lidské pozůstatky lze ukládat do hrobu pouze se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

b) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

c) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

d) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

e) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

f) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

 

 

Článek 9

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro pohřbívání do hrobu na pohřebišti v Senomatech činí 10 let.

 

 

Článek 10

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění

prací na pohřebišti

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelního zdiva apod.
 2. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 3. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 4. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví  a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelený trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.
 1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

Článek 11

Ustanovení společná, závěrečná, zrušovací a účinnost

 

 

 

         Luděk Fišer                                                                            Mgr. Tomáš  Valer

         místostarosta                                                                              starosta

 

Řád veřejného pohřebiště